ศิลปะไทยพื้นฐาน

Basic Thai Art

1. ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านรูปแบบ แนวคิด คตินิยมในงานศิลปะไทยยุคสมัยต่าง ๆ และมีทักษะการร่างภาพตามลักษณะเด่นในแต่ละรูปแบบได้
2. ศึกษารูปแบบและมีทักษะการวาดเส้นลวดลายพื้นฐานในงานศิลปะไทย
3. ศึกษาแนวคิดคตินิยมด้านงานจิตรกรรมไทย และมีทักษะในการเขียนภาพจิตรกรรมไทยรูปแบบต่าง ๆ ได้
4. ศึกษารูปแบบงานประติมากรรมไทยยุคสมัยต่าง ๆ และมีทักษะในการร่างภาพตามลักษณะเด่นของแต่ละยุคสมัย
5.ศึกษาความรู้พื้นฐาน และมีทักษะในการร่างภาพตามแบบงานสถาปัตยกรรมไทย
6. ศึกษารูปแบบงานประณีตศิลป์ไทย และมีทักษะในการปฏิบัติตามแบบได้
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบทางศิลปะ เนื้อหาแนวคิดคตินิยมในงานศิลปะไทย ทั้งลวดลายพื้นฐาน งานจิตรกรรม  งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม  และงานประณีตศิลป์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
วิทยา พลวิฑูรย์. (2561). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศิลปะไทย 1 (Thai arts 1) BFAVA135. เชียงใหม่: สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
สันติ เล็กสุขุม. (2554). ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ): การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 
สุรพล ดำริห์กุล. (2561). ประวัติศาสตร์และศิลปะล้านนา. นนทบุรี: เมืองโบราณ.
ศักดิ์ชัย สายสิงห์. (2562). ศิลปะทวารวดี: วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: เมืองโบราณ.
ปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มสื่อที่น่าสนใจ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างความน่าสนใจ
จัดให้มีการทวนสอบรายวิชาทุกภาคการศึกษา