การจัดการของเสียและพลังงานทางการเกษตร

Agricultural Waste and Energy Management

1. เพื่อศึกษาปัญหาและแหล่งที่มาของของเสียและมลพิษที่เกี่ยวข้องกับน้ำเสีย
2. เพื่อศึกษาวิธีการบำบัดของเสีย   การขนถ่ายและจัดเก็บของเสียจากเศษวัสดุเกษตรจากระบบและอุตสาหกรรมเกษตร
3. เพื่อศึกษาวิธีการกำจัดโดยนำของเสียมาจัดการในเชิงพลังงานทางการเกษตร
4. เพื่อศึกษากฎหมายการจัดการของเสีย  การควบคุมปริมาณของเสียรู้เกี่ยวกับ CO2 foot print และ CO2 credi
       ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแหล่งที่มาของของเสีย   ขยะและมลพิษชลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำเสีย    การวิเคราะห์ของเสียจากการเกษตรวิธีการบำบัดของเสีย   การขนถ่ายและจัดเก็บของเสียเศษวัสดุเกษตรจากระบบและอุตสาหกรรมเกษตร และวิธีการกำจัดโดยนำของเสียมาจัดการในเชิงพลังงานทางการเกษตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการกำจัดการจัดการของเสียการควบคุมปริมาณของเสียรู้เกี่ยวกับ CO2 foot print และ CO2 credit
3
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของส่วนบุคคล มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้    
       1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต  
       2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม            
        3. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม                  
       4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม เช่น มงคล 38 เป็นต้น
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา การมีสมาธิและการเอาใจใสต่อการเรียน  การกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้
ปัญหาและแหล่งที่มาของของเสียและมลพิษชลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำเสียการวิเคราะห์ของเสียจากการเกษตรวิธีการบำบัดของเสียการขนถ่ายและจัดเก็บของเสียเศษวัสดุเกษตรจากระบบและอุตสาหกรรมเกษตร และวิธีการกำจัดโดยนำของเสียมาจัดการในเชิงพลังงานทางการเกษตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการกำจัดการจัดการของเสียการควบคุมปริมาณของเสียรู้เกี่ยวกับ CO2 foot print และ CO2 credit
บรรยาย
ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค
พัฒนาความรู้ มีการวิเคราะห์ ปัญหาจากการของเสีย   การแก้ปัญหานำมาใช้เป็นพลังงาน ด้านการกำจัดการจัดการของเสียการควบคุมปริมาณของเสียรู้เกี่ยวกับ CO2 foot print และ CO2 credit
 1) การบรรยาย เรื่องที่เกี่ยวข้อง     2) มอบหมายงาน ทั้งทฤษฏี     3) ศึกษาดูงาน
 1) สอบกลางภาคและปลายภาค 
    2) งานที่มอบหมาย
 1) พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม    
2) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
มอบหมายงาน
ประเมินจากรายงาน
 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ประกอบการทำรายงาน
บรรยาย  ศึกษาดูงาน  และ มอบหมายงาน
สอบกลางภาค  ปลายภาค  งานที่มอบหมาย
มอบหมายงานด้านแกสชีวภาพ หรือ ปุ๋ยหมัก หรือ น้ำหมักชีวภาพและ อื่นๆ
บรยาย  ทำรายงาน  ศึกษาดูงานอย่างน้อย  1 แห่ง
สอบปลายภาคและรายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGAG202 การจัดการของเสียและพลังงานทางการเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทุกหน่วยเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 9 และ 17 สอบกลางภาค 30 สอบปลายภาค 40
2 ค้นคว้า รายงาน แบบฝึกหัด เนื้อหาของงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ความตั้งใจทำงาน ส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 20 %
หน่วยที่  1  ที่มา  ://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html หน่วยที่  2  ที่มา  http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html หน่วยที่ 3  ที่มา   [PDF]ระบบการจัดการ กากอุตสาหกรรม - สภาวิศวกร                        www.coe.or.th/coe-2/Download/Articles/ENV/CH10.pdf หน่วยที 4 ที่มา    [PDF]ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (1) - พลังงาน ทดแทน                         www2.dede.go.th/km_ber/Attach/Biogas-present.pdf หน่วยที่ 5 ที่มา   http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html หน่วยที่ 6  ที่มา   http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_relatedlaw.html หน่วยที่ 7  ที่มา  www.industry.go.th/industry/ index.php/th/               ที่มา http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_community.html#s4 หน่วยที่ 8  ที่มา    http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=82141               ที่มา https://sites.google.com/a/nareerat.ac.th/segregated/page10               ที่มา  http://songchai.rwb.ac.th/a14/14-3.htm
สังเกตพฤติกรรม  การสอบข้อเขียน
ทบทวนทุกบทเรียน