หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า

Selected Topics in Electrical Engineering

๑.เพื่อศึกษาแนวคิด ชนิด และองค์ประกอบของหัวข้อทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์สนใจ
๒.เพื่อศึกษาเทคโนโลยีล่าสุดทางวิศวกรรมไฟฟ้า ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ นักศึกษาสนใจ
เพื่อให้มีความทันสมัยและเข้ากันได้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงตามความรู้และเทคโนโลยี
3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล