ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ

English for Recreation

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและกระบวนการจัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการ เช่นการจัดค่ายภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมในชมรมภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการจัดกิจกรรมนันทนาการ เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
การเรียนรู้ประเภทและกระบวนการจัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกการจัดกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมในชมรมภาษาอังกฤษ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
1.2.1 ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเอง โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
1.2.2 กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.1 การเข้าเรียนตรงเวลา
1.3.2 การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
1.3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ
ยึดหลักการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมเป็นฐาน (activity-based) โดย
2.2.1 ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน
2.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม
2.2.3 ให้นักศึกษาได้ศึกษาจากกรณีศึกษา และตัวอย่างต่าง ๆ
2.3.1 การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค
2.3.2 การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมนันทนาการรูปแบบต่าง ๆ
2.3.3 ผลงานจากการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นที่ทักษะด้านการประยุกต์ความรู้ทางภาษาอังกฤษ มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และวัฒนธรรมสากล
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย
3.2.1 ให้นักศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
3.2.3 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมนันทนาการ
3.2.2 ให้นักศึกษาระดมสมองเป็นกลุ่ม เพื่อแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก่กัน
3.3.1 การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
3.3.2 การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
3.3.3 การฝึกปฏิบัติ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
4.1.1 มนุษยสัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.1.3 ทักษะในการทำงานเป็นทีม และการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงบทบาทสมมติต่าง ๆ
4.2.2 จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมแบบกลุ่มในชั้นเรียน โดยผลัดกันเป็นผู้นำกลุ่ม
4.2.3 กระตุ้นให้นักศึกษาช่วยกันค้นคว้า ระดมสมอง และแสดงความคิดเห็นในการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
4.3.1 ให้นักศึกษาประเมินกันเองในกิจกรรมกลุ่ม
4.3.2 ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติงานกลุ่ม
4.3.3 สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของนักศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
5.2.1 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสืบค้นและศึกษา
5.2.2 ให้นักศึกษาฝึกใช้เทคโนโลยีประกอบการนำเสนอโครงงานการจัดกิจกรรม
5.3.1 ผลการฝึกจัดทำและใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการนำเสนอของนักศึกษา
5.3.2 ผลจากการค้นคว้าข้อมูล และศึกษาเพิ่มเติมของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 -ภาวะความเป็นผู้นำ -การใช้ภาษาในการสื่อสาร -ความคิดสร้างสรรค์ -การแก้ไขปัญหา -แบบทดสอบโดยการเขียน Reflection -การสังเกตพฤติกรรม 4 30
2 -ภาวะความเป็นผู้นำ -การใช้ภาษาในการสื่อสาร -ความคิดสร้างสรรค์ -การแก้ไขปัญหา -แบบทดสอบโดยการเขียน Reflection -สังเกตพฤติกรรม -การทำแบบทดสอบ 10 30
3 การประเมินตนเอง การทำแบบทดสอบ การสัมภาษณ์ 9 20
4 การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา การสัมภาษณ์ การประเมินผลสะท้อนกลับ 15 20
ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. (ม.ป.ป.). การจัดทำแผนและโครงการ. ม.ป.ท. อเนก ช้างน้อย. 2532. นันทนาการ = Recreation. เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Blanton, L. L. 2002. Idea Exchange 1: From speaking to writing. Boston: Heinle & Heinle. Christopher N. Candlin. 1985. The Communicative Teaching of English Principles and an Exercise Typology. Longman Group. England. Kelner, Lenore Blank. 1993. THE CREATIVE CLASSROOM. Portsmouth, NH: Heinemann. Milburn, D. 1998. Alarm clocks: Weird and wonderful exercises for English language learners. Burlingame, CA: Alta Book Center. Robbie, S., T. Ruggirello, and B. Warren. 2001. Using drama to bring language to life: Ideas, games and activities for teachers of languages and language arts. Ontario: Captus Press. UNICEF. 1998. Games and Exercises A manual for Facilitators and Trainers Involved in Participatory Group Events. New York, USA.
-ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
-ความสามารถในการจัดกิจกรรม
-ภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
-ความคิดสร้างสรรค์
การสร้างความเข้าใจในทฤษฎีและการปฎิบัติในรายวิชา
ขั้นตอนในการพัฒนานักศึกษาในด้านภาษา  การสื่อสาร  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  และความคิดสร้างสรรค์
การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฎิบัติของนักศึกษา
ปรับปรุงเรื่องเนื้อหาการเรียนการสอน
ปรับปรุงเรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรม