โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2

Electrical Engineering Project 2

เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน องค์ประกอบ และการใช้งานด้านโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการนำไปใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคตต่อไป
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลจัดทำรายงาน และนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  โดยจะประกาศช่วงเวลากำหนดการให้คำปรึกษาในและนอกเวลาเรียน  -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิลิขสิทธิ์ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น  มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ ใช้ความรู้ทางด้านโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและในส่วนที่เกี่ยวข้องในทางที่เหมาะสม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้                     1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต                                 2 มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม                  3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ                   4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์                    5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม                               6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้งานเครื่องกลไฟฟ้าต่อบุคคลองค์กรและสังคม  ึ                            7  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาทบทวนหัวข้อโครงงาน  ว่าสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชารายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ต้องการให้ผู้เรียนจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ตรงตามสาขาวิชาความรู้  ที่ศึกษาของผู้เรียน อย่างแท้จริง ให้ผู้เรียนจัดทำการเขียนเอกสารโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ความเป็นมาของปัญหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ที่นักศึกษาผ่านการสอบหัวข้อโครงงานฯ ในรายวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งเอกสารโครงร่างโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าให้ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
             ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา พร้อมศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการ              ตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 
 ผู้เรียนนำเอกสารโครงร่างโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าให้ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ตรวจสอบ  และรับข้อแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้เรียนจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยต้องเข้ารับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อย่างสม่ำเสมอ และมีการบันทึกและลงนามรับทราบจากจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  และแจ้งผลการทำงานแก่อาจารย์ประจำวิชา สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
                 6 จัดกลุ่มทำการซักซ้อมการนำเสนอความก้าวหน้า ของผลงานโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ในชั้นเรียนในข้นต้นก่อนการเข้าสอบความก้าวหน้าจริง  เพื่อนำผลที่ได้ไปทำการแก้ไข และรับข้อแนะนำที่ถูกต้องในการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้              7สอบความก้าวหน้าของโครงงาน (ในและนอกเวลาเรียนปกติ) โดยมีอาจารย์ประจำวิชาขออนุญาตร่วมสังเกตการณ์ด้วย               8  สรุปผล พร้อมรวบรวมคะแนนผลการสอบความก้าวหน้าโครงงานที่ได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงแก้ไขโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ กรณีมีข้อเสนอแนะการแก้ไขจากคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าโครงงานฯ จะต้องมีการรับรองผลการตรวจสอบแก้ไขขั้นสุดท้าย  จากคณะกรรมการฯ จึงจะถือว่าสอบผ่านการประเมินผลการสอบความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่สมบูรณ               9 ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะการแก้ไขจากคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าโครงงานฯ และแจ้งผลให้คณะกรรมการสอบโครงงาน และอาจารย์ประจำวิชารับทราบ พร้อมส่งเอกสารประกอบโครงงานฯ ฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการสอบโครงงาน ให้ครบทุกๆ คน               10 นัดหมายคณะกรรมการสอบโครงงานครั้งสุดท้าย  และสอบป้องกันโครงงานฉบับสมบูรณ์ (ในและนอกเวลาเรียนปกติ) โดยมีอาจารย์ประจำวิชาขออนุญาตร่วมสังเกตการณ์ด้วย             11 ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะการแก้ไขจากคณะกรรมการสอบโครงงานฯ และแจ้งผลให้คณะกรรมการสอบโครงงาน และอาจารย์ประจำวิชารับทราบ พร้อมส่งเอกสารประกอบโครงงานฯ ฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการสอบโครงงาน ให้ครบทุกๆ คน  เพื่อลงนามรับทราบ             12 สรุปผล รวบรวมคะแนนผลการสอบป้องกันโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ กรณีมีข้อเสนอแนะการแก้ไขจากคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าโครงงานฯ จะต้องมีการรับรองผลการตรวจสอบแก้ไขขั้นสุดท้าย  จากคณะกรรมการฯ จึงจะถือว่าสอบผ่านการประเมินผลการสอบโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่สมบูรณ์      13 จัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์ พร้อมเข้าปกแข็ง (สีน้ำเงิน ) จำนวน 6 เล่ม จัดส่ง พร้อมลงชื่อเป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงจะถือว่ากระบวนการในการศึกษาวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2   มีการอ้างอิงองค์ความรู้ที่ได้จากการทำการศึกษาค้นคว้า อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3   ประเมินผลงาน และเอกสารรูปเล่มที่สมบูรณ์ในงานโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย หลังจากการได้ทำการนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1.3.5  ประเมินผลจากการสอบป้องกันโครงงานฯ ฉบับสมบูรณ์ที่ได้  จากคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงงานฯ
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
              มีความรู้ในหลักการ ความสำคัญ และทักษะ ความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการนำไปใช้งาน   
การบรรยายเกี่ยวกับเอกสารหลักวิธีการ จัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  พร้อมจัดกลุ่มนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์ผลการนำเสนอ และมอบหมายให้ค้นหาองค์ความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เขียนรายงานการทำงานหรือรายงานการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า    พร้อมนำมาสรุปและนำเสนอในเนื้อหาความรู้ที่ศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า    โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบโดยการสัมภาษณ์  ซักถาม สังเกตระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน สอบโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า    ด้วยการลงมือทำเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  ที่เน้นการวัดหลักการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  และการสรุปพร้อมอภิปรายผล
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
3.2.1   การมอบหัวข้องานให้นักศึกษาทำการค้นคว้าองค์ความรู้ในทางการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  ที่จะทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  3.2.2   ผู้สอนตรวจสอบงานที่นักศึกษาได้จัดทำ  พร้อมแก้ไขปรับปรุงและให้ข้อแนะนำ 3.2.3   ปฏิบัติการ โดยผู้สอนให้การดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิด 3.2.4   นักศึกษานำผลการงานที่ได้ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการในทางวิชาการ พร้อมหาคำตอบ และนำมาอภิปรายผล
3.3.1   การสอบหัวข้อฯ โดยสังเกต  และสัมภาษณ์โดยมุ่งเน้นปฏิบัติการที่ถูกต้อง หรือสังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ผลที่ได้ 3.3.2   วัดผลจากการประเมินรายงานจากคณะกรรมการฯ  การนำเสนอผลงานโดยผู้สอนในชั้นเรียน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1   จัดแบ่งกลุ่มในการทำงาน 4.2.2   มอบหมายงานการค้นคว้าหลักการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  ในหัวข้อที่จะทำการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 4.2.3   ทำการปฏิบัติการ เป็นรายกลุ่มภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้สอน 4.2.4   การนำเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1   ประเมินทักษะของผู้เรียนเองตามหัวข้อทักษะที่กำหนดให้ หรือควรจะต้องมีในรายวิชานี้ 4.3.2   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  และพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง    
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1   ประเมินทักษะของผู้เรียนเองตามหัวข้อทักษะที่กำหนดให้ หรือควรจะต้องมีในรายวิชานี้ 4.3.2   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  และพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
-
-
6.1.1   ทักษะการคิด การค้นคว้า การจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  6.1.2   พัฒนาทักษะในการเตรียมการในปฏิบัติการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  6.1.3   พัฒนาทักษะปฏิบัติการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ถูกต้องตามหลักขั้นตอนทางวิชาการ 6.1.4   ทักษะในการแก้ไขปัญหาในการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  6.1.5   ทักษะในการเก็บบันทึกข้อมูล ในปฏิบัติการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  6.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานผลการประลองในการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
6.2.1   มอบหมายหัวข้องานให้ศึกษาจัดเตรียมการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  6.2.2   จัดกลุ่มทำการจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  เป็นรายกลุ่มภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้สอน และนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอรายงานผลงาน
ประเมินจาก การสังเกตการปฏิบัติงาน  การตอบคำถาม รายงาน และการนำเสนอผลงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานฯ ของผู้เรียนทั้งหมด
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานฯ และงานวิจัยในเชิงเดียวกัน
งานวิจัยในเชิงเดียวกัน
-
-
-
-
-