การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

Basic Electrical Engineering Training

-เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า -สามารถใช้เครื่องมือและเครื่องมือวัดพื้นฐานของช่างไฟฟ้าได้ -เข้าใจและสามารถพันขดลวดเครื่องจักรกลไฟฟ้าได้ -สามารถเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าได้ -เข้าใจและสามารถควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า การใช้เครื่องมือและเครื่องวัดพื้นฐานของช่างไฟฟ้า เข้าใจการออกแบบพันขดลวดเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องให้ทันตามยุคสมัย
ปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ความปลอดภัยพื้นฐาน การใช้เครื่องมือและเครื่องมือวัดพื้นฐานของช่างไฟฟ้า การพันขดลวดเครื่องจักรกลไฟฟ้า เช่น หม้อแปลง มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ความซื่อสัตย์ในการติดตั้งไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้ 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต 1.1.2 มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคมมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 1.2.2 อภิปรายกลุ่ม 1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือบทบาทสมมุติ
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  ความปลอดภัยพื้นฐาน การใช้เครื่องมือและเครื่องมือวัดพื้นฐานของช่างไฟฟ้า การพันขดลวดเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย ตามใบงานปฏิบัติ 2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล หรือกรณีศึกษา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำการค้นคว้าเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย และการนำเสนอผลงาน 3.2.2   อภิปรายกลุ่ม 3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3.3.1   ทดสอบย่อยตามใบงานปฏิบัติ  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3.3.2   วัดผลจากการนำเสนอผลงาน 3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง    
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข 5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน 5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room 5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
 6.1.1  มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  6.1.2  มีทักษะในการปฎิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 5 1 2 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2
1 ENGEE104 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 เข้าเรียน 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ของแต่ละบุคคล พิจารณาจากผลใบปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล มีคะแนน 60 คะแนนหรือ 60 เปอร์เซ็นต์ ตลอดภาคการศึกษา 60%
2 เข้าเรียน 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ของแต่ละบุคคล พิจารณาจากการตรวจลักษณะโดยรวมของชิ้นงานแต่ละบุคคล มีคะแนน 20 คะแนน หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 เข้าเรียน 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ของแต่ละบุคคล พิจารณาจากงานมอบหมาย มีคะแนน 10 คะแนน หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ ตอลดภาคการศึกษา 10%
4 เข้าเรียน 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ของแต่ละบุคคล พิจารณาจากจิตพิสัย ความสนใจ เวลาเรียน การแต่งกาย ความประพฤติ การเข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนน 10 คะแนนหรือ 10 เปอร์เซ็นต์ ในการเข้าชั้นเรียนโดยนักศึกษาปฏิบัติตามกติกาและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่นักศึกษาสมควรปฏิบัติตาม ตลอดภาคการศึกษา 10%
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, (2556). มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย คณะอนุกรรมการจัดทำคู่มือความปลอดภัยทางไฟฟ้า. (2555). คู่มือความปลอดภัยทางไฟฟ้า ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล. หม้อแปลงไฟฟ้า. กรุงเทพฯ: เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์, 2538. ณรงค์  ชอนตะวัน. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2554 วันชัย  นราเดช. หลักและวิธีการพันมอเตอร์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546. วิทยา  ประยงค์พันธุ์และคณะ. (2542). การควบคุมมอเตอร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ไทยแลนด์การพิมพ์.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาเชิงวิชาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้นักศึกษาค้นคว้าทำรายงานเนื้อหาวิชาฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อจะนำเอามาประยุกต์ใช้ให้ทันกับสมัยปัจจุบัน