การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร

Environmental Control in Building

1. ทราบถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อมนุษย์และสถาปัตยกรรม
2. ทราบองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสภาวะความสบายภายในอาคาร
3. เข้าใจหลักการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน เทคโนโลยีและงานระบบต่างๆเพื่อ
ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
4. สามารถออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็น
งานออกแบบที่ยั่งยืน
ปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย
 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักการและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อมนุษย์และสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีการใช้อาคาร รวมถึงศึกษาหลัการ ออกแบบสภาพแวดล้อม และงานระบบภายใน เพื่อสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล