การออกแบบระบบดิจิทัล

Digital System Design

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลที่โปรแกรมได้ เช่น ซีพีแอลดี เอฟพีจีเอ เป็นต้น ระเบียบวิธีการออกแบบจากบนลงล่าง เครื่องมือเพื่อการออกแบบ หลักการเบื้องต้นของภาษาเอชดีแอล เช่น วีเอชดีแอล หรือ เวอร์ริล๊อก เป็นต้น การออกแบบวงจรและแบบจำลองของวงจรดิจิทัล การออกแบบหลายระดับ การออกแบบเครื่องจำกัดสถานะ ระบบเอฟพีจีเอ การสังเคราะห์ระบบ การสร้างและการประยุกต์ใช้งาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล