การค้นคว้าอิสระ

Independent Study

1.1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า หัวข้อทางการจัดการหรือประเด็นทางบริหารธุรกิจที่สนใจมากำหนดประเด็นปัญหาในการทำวิจัย
1.2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิจัย
1.3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1.4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล รายงาน และนำเสนอผลการวิจัย  
2.1. เพื่อให้สอดคล้องกับริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งต้องมีการศึกษาวิจัยองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
2.2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในงานด้านบริหารธุรกิจ
2.3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการคิดวิเคราะห์ และการใช้สารสนเทศในการวิจัย
     ศึกษาค้นคว้าเพื่อกำหนดประเด็นปัญหาสำหรับการทำวิจัยตามความสนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้าโดยการกำหนดประเด็นปัญหา ออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการสรุปผล แล้วเรียบเรียงเป็นรายงาน ภายใต้การดูแลของอาจารยที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ เฉพาะนักศึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ต้องการคำปรึกษาทางวิชาการ
1.1.1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
1.1.2. มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและส่ิงแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
1.2.1. สอดแทรกจริยธรรมเรื่องการไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น และอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ถูกต้องตามระบบ
1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยและตรงเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย การรายงานและนำเสนอผลการวิจัย รวมทั้งการนัดหมายผู้ประกอบการ 
1.2.3. เสนอแนะด้านการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะเมื่อต้องลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัย 
1.3.1. ประเมินผลจากข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัย
1.3.2. ประเมินผลจากการมาตรงเวลานัดหมายเพื่อรายงานความก้าวหน้าและนำเสนอผลงานวิจัย
1.3.3. ประเมินจากการสังเกตการแต่งกายของนักศึกษาในการมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา การนำเสนอข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้างานวิจัย และการรายงานผลการวิจัย
2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
2.1.3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบเท่าทัน
2.1.8 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.9 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานได้จริง
2.2.1. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจทำวิจัย
2.2.2. มอบหมายให้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และสถิติเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำโครงงานวิจัย
2.2.3. มอบหมายให้ทบทวนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ ในการทำโครงงานวิจัย
2.2.4. มอบหมายให้ทบทวนวิธีการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องในงานวิจัย
2.2.5. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล
2.2.6 ฝึกจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และรายงานผลการวิจัย
2.3.1. ประเมินผลจากคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัย
2.3.2. ประเมินผลจากการจัดทำและนำเสนอข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้างานวิจัย
2.3.3. ประเมินผลจากการจัดทำและรายงานผลการวิจัย
3.1.1. สามารถสืบค้น ตีความ วิคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
3.1.2. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจากการเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.1.4. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.2.1. ฝึกประสบการณ์บูรณาการทฤษฏี โจทย์วิจัย และการทำวิจัย
3.2.2. ฝึกสืบค้นและวิเคราะห์ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัย
3.2.3. ฝึกจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการวิจัยอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
3.3.1. ประเมินผลจากข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัย
3.3.2. ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานผลการวิจัย
4.1.2. มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.3. มีความพยายามในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานในแการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำและในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
4.1.4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.6. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.2.1. มอบหมายให้นักศึกษาหาโจทย์วิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อให้ได้หัวข้อวิจัยที่สร้างสรรค์ ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
4.2.2. กำหนดให้นักศึกษาที่ทำโครงการวิจัยร่วมกันแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน และมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานทุกครั้ง
4.2.3. ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากสถานประกอบการ สื่อ และแหล่งความรู้ที่หลากหลายเพื่อบูรณาการโจทย์วิจัยกับการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและดำเนินงานวิจัย
4.2.4. ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบต่อผลงานร่วมกัน   
4.2.1. ประเมินจากการนำเสนอหัวข้อวิจัยที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
4.2.2. ประเมินจากการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการค้นคว้าข้อมูล การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัยของทีมงาน
4.2.3. ประเมินจากการนำเสนอและตอบคำถามในการนำเสนอผลการวิจัย
4.2.4. ประเมินโดยการสังเกตการยอมรับผลงานและข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงจากคณาจารย์ที่ให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มร่วมกัน
5.1.1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน
5.1.2. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิค วิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน และการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5.1.3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.5. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1. ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับงานวิจัย
5.2.2. นำเสนอความก้าวหน้าในการวิจัยและผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม
5.2.3. ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และรายงานผลการวิจัยโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามระบบและหลักไวยากรณ์
5.2.4.  ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยได้ถูกต้อง
5.2.5. ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสื่อสารในการนำเสนอผลการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.1. ประเมินผลจากข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัย
5.3.2. ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย
5.3.3. ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานผลการวิจัย
6.1.1. สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6.1.2. สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง
6.1.3. สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
6.1.4. สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อย่างมีเหตุผล
6.1.5. สามารถปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางความคิด วิเคราะห์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
 
6.2.1. ส่งเสริมให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยโดยทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย สถิติ และค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ หรือสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
6.2.2. สนับสนุนให้หาโจทย์วิจัยจากสถานประกอบการ หรือแนะนำสถานประกอบการที่มีโจทย์วิจัยด้านบริหารธุรกิจ
6.2.3. กำหนดให้นักศึกษาวางแผนวิจัยโดยใช้เวลาและทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6.2.4. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลวิจัย รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัยด้วยหลักการและเหตุผล
6.2.5. ฝึกปฏิบัติให้้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยโดยคำนึงถึงบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย
6.3.1. ประเมินผลจากการนำเสนอข้อเสนอโครงการเกี่ยวกับการนำหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการวิจัย
6.3.2. ประเมินจากแหล่งที่มาของโจทย์วิจัย
6.3.3. ประเมินจากงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย
6.3.4. ประเมินจากรายงานผลการวิจัย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.2.1. สอดแทรกจริยธรรมเรื่องการไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น และอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ถูกต้องตามระบบ 1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยและตรงเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย การรายงานและนำเสนอผลการวิจัย รวมทั้งการนัดหมายผู้ประกอบการ 2.2.1. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจทำวิจัย 2.2.2. มอบหมายให้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และสถิติเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำโครงงานวิจัย 2.2.3. มอบหมายให้ทบทวนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ ในการทำโครงงานวิจัย 2.2.4. มอบหมายให้ทบทวนวิธีการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องในงานวิจัย 2.2.5. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล 3.2.1. ฝึกประสบการณ์บูรณาการทฤษฏี โจทย์วิจัย และการทำวิจัย 3.2.2. ฝึกสืบค้นและวิเคราะห์ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัย 3.2.3. ฝึกจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการวิจัยอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 4.2.1. มอบหมายให้นักศึกษาหาโจทย์วิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อให้ได้หัวข้อวิจัยที่สร้างสรรค์ ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 4.2.2. กำหนดให้นักศึกษาที่ทำโครงการวิจัยร่วมกันแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน และมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานทุกครั้ง 4.2.3. ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากสถานประกอบการ สื่อ และแหล่งความรู้ที่หลากหลายเพื่อบูรณาการโจทย์วิจัยกับการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและดำเนินงานวิจัย 4.2.4. ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบต่อผลงานร่วมกัน 5.2.1. ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับงานวิจัย 5.2.2. นำเสนอความก้าวหน้าในการวิจัยและผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม 5.2.3. ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และรายงานผลการวิจัยโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามระบบและหลักไวยากรณ์ 5.2.4. ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยได้ถูกต้อง 5.2.5. ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสื่อสารในการนำเสนอผลการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.2.1. ส่งเสริมให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยโดยทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย สถิติ และค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ หรือสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 6.2.2. สนับสนุนให้หาโจทย์วิจัยจากสถานประกอบการ หรือแนะนำสถานประกอบการที่มีโจทย์วิจัยด้านบริหารธุรกิจ 6.2.3. กำหนดให้นักศึกษาวางแผนวิจัยโดยใช้เวลาและทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 6.2.4. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลวิจัย รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัยด้วยหลักการและเหตุผล 6.2.5. ฝึกปฏิบัติให้้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยโดยคำนึงถึงบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย
1 BBABA215 การค้นคว้าอิสระ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.3, 5.1.4, 6.1.1, 6.1.2 1. ประเมินผลจากรูปเล่มข้อเสนอโครงการวิจัย 2. ประเมินผลจากการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 3. ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการวิจัย 3, 7, 8, 11 ร้อยละ 35
2 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 4.1.2. 4.1.3, 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 1. ประเมินผลจากรูปเล่มรายงานผลการวิจัย 2. ประเมินผลจากการนำเสนอผลการวิจัย 15, 16, 17 ร้อยละ 55
3 1.1.1, 1.1.2 1. ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในทีม ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
สรชัย พิศาลบุตร. สถิติธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด, 2554. 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. หลักและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ระเบียงทอง, 2555.
สุรินทร์ นิยมางกูร. สถิติธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
องอาจ นัยพัฒน์. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา, 2551.
ไม่มี
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางบริหารธุรกิจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
     การรประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ใช้วิธี
1.1. แบบประเมินผู้สอน
1.2. รับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระหว่างเรียน
      การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนใช้วิธี
2.1. ตรวจสอบผลงานในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
2.2. ตรวจสอบผลงานในการจัดทำรายงานผลการวิจัย
2.3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชา
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับค่าคะแนนจากการเรียนของนักศึกษา การนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย และรายงานผลการวิจัย พบว่า
1) ควรทบทวนและทำความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยให้นักศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ
2) ควรประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยนักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเรื่องรูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย
     ระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากการสอบถามนกศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
     ทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาโดยทวนสอบจากการให้คะแนนข้อเสนอโครงการ รายงานผลวิจัย และการนำเสนองาน  รวมถึงการให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างการดำเนินงานวิจัยและนำเสนองาน
     จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด วิชาเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยวางแผนประชุมอาจารย์ซึ่งทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยของนักศึกษาเพื่อให้แนวทางการทำวิจัยของนักศึกษาแต่ละกลุ่มสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดในรูปแบบของข้อเสนอโครงการและรายงานผลวิจัยที่กำหนด