อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Circuits and Devices

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรแหล่งจ่ายไฟ การไบอัส BJT และ FET  วงจรสมมูลย์ของ BJT และ FET วงจรขยายสัญญาณภาคเดียว วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรป้อนกลับ วงจรขยายกำลัง
2 ชม.
ทฤษฏี 2 ชม.ต่อสัปดาห์ด้วยสื่อการสอน ppt และการลงฝึกปฏิบัติทักษะ 3 ชม.ต่อสัปดาห์ด้วยใบงานการสดลองและชุดฝึก
ภาคทฤาฏีวัดผลจาก การทดสอบย่อย และการสอบกลางภาค และปลายภาค การศึกษา
ภาคปฏิบัติวัดผลจาก การทดสอบใบงานการทดลองกับชุดฝึกโดยวิธีการสุ่มใบงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
- หนังสือ Fundamental Electronics,  ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง,  มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- หนังสือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สุรชัย สุขสกุลชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- หนังสือ Electronic Devices and Circuit Theory, Robert boylestad: Louis Nashesky, Prentice-Hall International Edition. 
- ทำโครงงานย่อยในรายวิชา