วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรง

Direct Current Power Conversion Circuits

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การสวิตซิ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง แบบจำลอง การทำงานของวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงและการออกแบบวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่างๆ การควบคุมการทำงานด้วยหลักการพัลส์วิดมอดูเลท กำลังงานสูญเสียในวงจรแปลงผันกำลัง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังในการแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงและทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปแก้ปัญหา เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรงแบบต่างๆ การจำลองการทำงานของวงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรงแบต่างๆ พิ้นฐานการควบคุมแบบความกว้างของพัลส์
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านบอร์ดประกาศข่าวสารของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมและออกแบบวงจร โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฏระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ทุจริต และการใช้ซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนการใช้ซอฟแวร์ผิดกฎหมาย อภิปรายกลุ่ม กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น การใช้โปรแกรมจำลองการทำงานของวงจรแปลงผันกำลังไฟตรงเป็นไตรง ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และวงจรแปลงผันกำลังไฟตรงเป็นไฟตรงแบบต่างๆทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม สามารถใช้ความรู้และทักษะในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน
3.2.1   อธิบายการทำงาน การจำลองการทำงานด้วยโปรแกรมจำลองด้านอิเล็กทรอนิกส์การออกแบบของวงจรแปลงผันกำลังไฟตรงเป็นไฟตรงแบบต่างๆ
3.2.2  การมอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 3.2.2   อภิปรายกลุ่ม  3.2.3   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติที่แสดงออก
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี  2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาความต้องการ มีการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงาน สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.2.1   อธิบายการทำงาน การจำลองการทำงานด้วยโปรแกรมจำลองด้านอิเล็กทรอนิกส์การออกแบบของวงจรแปลงผันกำลังไฟตรงเป็นไฟตรงแบบต่างๆ
3.2.2  การมอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 3.2.2   อภิปรายกลุ่ม  3.2.3   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติที่แสดงออก
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และออกแบบวงแปลงผันกำลังไฟตรงเป็นไฟตรง 3.3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการ ชิ้นงานต้นแบบ การนำเสนอผลงาน  3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม  4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม           กำหนดเวลา
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา  4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยีของวงจรแปลงผันกำลังไฟตรงเป็นไฟตรงการนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการ                 สอน หรือ อ่านบทความที่ เกี่ยวข้องกับรายวิชา การมอบหมายโครงงานในรายวิชา 4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ โครงงานต้นแบบ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม  4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  5.1.2 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ในการแก้ปัญหาที่           เกี่ยวข้อง  5.1.3 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย  5.1.4 พัฒนาทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้          สัญลักษณ์  5.1.5 พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพ 
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่า เชื่อถือ  5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี  5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
การทำกรณีศึกษาโครงงานในรายวิชา จากองค์ความรู้และเนื้อหารายวิชาที่ได้ศึกษามาก่อนหน้า หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
มอบหมายงาน โดยกำหนดงานทำเป็นกลุ่มและกำหนดระยะเวลาในการส่งชิ้นงานและ คะแนนชิ้นงานที่ชัดเจน
ดูผลสัมฤิทะธิ์ของชิ้นงานทำงาน ตามขอบเขตที่กำหนดหรือครบตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEL127 วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 3.3 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 5 9 12 17 0% 25% 10% 25%
2 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1 – 4.3, 5.1-5.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน สรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1, 1.3, 3.1, 5.1-5.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กำลัง แต่งโดย  รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน - หนังสือ เทคนิคและการออกแบบ สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย แต่งโดย สุวัฒน แซ่ดั่น - Fundamentals of Power electronics by Robert W.Erickson - Switchmode Power Supplies Handbook by Keith H.Billings - Power Electronics Converters, Applications, and Design by Ned Mohn, Tore M.Undeland, William P.Robbins  แก้ไข
 
ไม่มี
สืบค้น online งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฐาน IEEE
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา  2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  3.2 การปรับหัวข้อหน่วยเรียนให้สอดคล้องกับงานวิจัยด้านวงจรแปลงผันกำลังไฟตรงเป็นไฟตรง
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น
4.2 มีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2  ทำวิจัยการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาที่มาจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือ สร้างนวัตกรรมใหม่