อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering Electronics

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ คุณลักษณะทางกระแส-แรงดัน และคุณลักษณะทางความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และการออกแบบของวงจรทรานซิสเตอร์แบบ บีเจที, MOS, CMOS และ BiCMOS, OPAMP และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ ตลอดจนเพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปศึกษารายวิชาขั้นสูงอื่น ๆต่อไป
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียนและสื่อทางสังคมที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ คุณลักษณะทางกระแส-แรงดัน และคุณลักษณะทางความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และการออกแบบของวงจรทรานซิสเตอร์แบบ บีเจที, MOS, CMOS และ BiCMOS, OPAMP และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล