การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ

Tourism and Hospitality Marketing

1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายและความสำคัญของการตลาด ส่วนประกอบของตลาดการท่องเที่ยวและบริการ
1.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการวิเคราะห์โอกาสของตลาด โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การวัดและการพยากรณ์ตลาด
1.3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการแบ่งส่วนตลาด สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และส่วนผสมทางการตลาดการท่องเที่ยวและบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้
เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายรวดเร็วมากขึ้น
ความหมายและความสำคัญของการตลาด ส่วนประกอบของตลาดการท่องเที่ยวและบริการ การวิเคราะห์โอกาสของตลาด โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การวัดและการพยากรณ์ตลาด การแบ่งส่วนตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และส่วนผสมทางการตลาดการท่องเที่ยวและบริการ
หมายเหตุ:
1. นักศึกษาต้องแบ่งกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 4 คน เท่านั้น หากมีจำนวนนักศึกษาเกินให้ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ ทุกกลุ่มต้องทำงานที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 5 ชิ้นงาน คือ 1) Story Board  2) วีดีโอคลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 3) โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์โปรแกรมท่องเที่ยว 4) แผนการตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ 5) นำเสนอแผนการตลาด และส่งงานให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 16 หากเกินเวลาที่กำหนด จะหัก 5 คะแนนจากคะแนนที่ได้ในแต่ละชิ้นงาน
3. วิชาการตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ มีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 8 สัปดาห์ และมีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ผ่านการให้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้สอน เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ และการนำเสนอแผนการตลาดและส่งรูปเล่มของแผนถือเป็นการสอบปลายภาค คะแนนรวม 30 คะแนน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้องการ สัปดาห์ละ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม และความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  2. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ  3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ   การพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น และมีภาวะผู้นำ  4. มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม  แก้ไข
1) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 2) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
1) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน 2) ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
 
 
1)  การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 2)  มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 3) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 2) ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน 3) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
1. มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ข้อโต้แย้ง และสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 2. สามารถสาธิต ทักษะในการแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 3. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 
-การอภิปรายเป็นกลุ่ม -การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นทีม
ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ  
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 
1. มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม   2. สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล
-มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม -สอนโดยใช้กรณีศึกษา
-ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน -ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer) -สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
1. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ฝึกให้นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน 2. บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถทำได้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะ การวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะด้าน การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1 BOATH113 การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล