นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Innovation and Information Technology for Educational

รู้และเข้าใจปฏิบัติการเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการทฤษฎีพื้นฐานของนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหากระบวนการสื่อสาร การจัดกระบวนการสอน ประเภทสื่อพื้นฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้     การผลิต การใช้สื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ ปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน การหาประสิทธิภาพสื่อการสอน เพื่อประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
๒.๑  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ
๒.๒  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีพื้นฐานของนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี                                    สารสนเทศทางการศึกษา
๒.๓  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหากระบวนการสื่อสาร
๒.๔  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการจัดกระบวนการสอน                                   
๒.๕  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับประเภทสื่อพื้นฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒.๖  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้การผลิต          
๒.๗  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการใช้สื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้
๒.๘  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน
๒.๙  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพสื่อการสอนเพื่อประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
เป็นการศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการทฤษฎีพื้นฐานของนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหากระบวนการสื่อสาร   การจัดกระบวนการสอน ประเภทสื่อพื้นฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การผลิต การใช้สื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ ปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน การหาประสิทธิภาพสื่อการสอน เพื่อประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
-  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑. แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
๒. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร
๓. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติจริง
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
- การแสดงความเคารพต่อตนเอง อาจารย์ และสถานที่
๑. นำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในวิชาชีพ  ตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
- บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติจริง
- ทดสอบ
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
๑. สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
๒. สามารถนำความรู้  แนวคิดและกระบวนการต่างๆ ไปพัฒนาการคิดให้เป็นระบบ
- บรรยาย 
- ถาม-ตอบ
- ใช้คู่มือ
- ฝึกปฏิบัติเป็นทีม
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำกิจกรรมเป็นทีมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงาน
การทำงานกลุ่ม
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม
- การประเมินการอภิปรายและนำเสนอ
สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ความรู้ทางการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
บรรยาย 
- ถาม-ตอบ
- ฝึกปฏิบัติ
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม
- การประเมินจากกรณีตัวอย่าง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรม ตลอดภาคการศึกษา ๑๐%
2 - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ - ความรับผิดชอบ การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย การนำเสนอนวัตกรรม ตลอดภาคการศึกษา ๕๐%
3 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 16 40
-  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
-  web.bsru.ac.th/~direkkung/web_techno/content.html
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
-  แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
-  สรุปผลการประเมินการสอน
-  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
-  ผลการเรียนและผลการทำงานกลุ่มของนักศึกษา
-  การสังเกตการณ์ของทีมผู้สอน
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
-  การวิจัยชั้นเรียน
- ประชุมอนุมัติเกรดนักศึกษา
-  ทวนจากคะแนน  และงานที่มอบหมาย
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน