เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

Modern Automotive Technology

ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซสีนและ เครื่องยนต์ ดีเซล เกี่ยวกับการทำงานและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบต่างๆ ในรถยนต์ เซ่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย รวมทั้งระบบควบคุมต่างๆ ของ ยานยนต์ที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบต่าง ๆในรถยนต์  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของยานยนต์  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของยานยนต์  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบควบคุมต่าง ๆ ของยานยนต์ ตระหนักในความสำคัญของวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล เกี่ยวกับการทำงานและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบต่าง ๆในรถยนต์ เช่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย รวมทั้งระบบควบคุมต่าง ๆ ของยานยนต์ที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
- จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑. มีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปวัฒนธรรม
๒. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร
๓. มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบทางวิชาการและวิชาชีพ
- บรรยาย หนังสือ แบบฝึกหัด
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
- การแสดงความเคารพต่อตนเอง อาจารย์ และสถานที่
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้กับงานวิศวกรรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
๒. สามารถบูรณาการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
- บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบ
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
๑.สามารถศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของปัญหาและความต้องการ
๒. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
- บรรยาย
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงาน
ทำแบบฝึกหัด
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม
- การประเมินการอภิปรายและนำเสนอ
๑. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
- บรรยาย
- ถาม-ตอบ
- ทำแบบฝึกหัด
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำงานที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆ กับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อยดังนี้
6.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่า
6.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
6.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
6.2.1 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
6.2.2 เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
6.2.3 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงาน
6.2.4 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง
6.2.5 ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
6.2.6 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.3.1 มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
6.3.2 มีการประเมินผลการทำงานในภาคทฤษฏี
6.3.3 มีความประเมิน Term Project ของนักศึกษา (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1,6.2)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา ๑๐%
2 - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ความรับผิดชอบ การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา ๔๐%
3 ความรู้ สอบกลางภาค 9 ๒๕%
4 ความรู้ สอบปลายภาค ๑๗ ๒๕%
๑.๑เอกสารและตำราหลัก
          - เอกสารประกอบการสอนเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
          - หนังสือประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (2555)
1.  CD เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
2.  เอกสารเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          - แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
          - สรุปผลการประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
- ผลการเรียนและผลการทำงานกลุ่มของนักศึกษา
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
          - การวิจัยชั้นเรียน
          - ประชุมอนุมัติเกรดนักศึกษา
- ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมาย
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน