เครื่องหมายการค้าและการสร้างแบรนด์

Trademark and Branding

1. รู้และเข้าใจหลักออกแบบเครื่องหมายการค้า
2. รู้และเข้าใจหลักการสร้างแบรนด์ และการสื่อสารแบรนด์
3. มีทักษะในการออกแบบเครื่องหมายการค้า และการสร้างบุคลิกของแบรนด์
          การออกแบบเครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียน การสื่อสารแบรนต์หรือองค์กร การเขียนข้อมูลเพื่อสื่อสารออนไลน์หรือออฟไลน์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5. ทักษะวิเคราะห์การใช้ตัวเลข และสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.
1 BAAPD111 เครื่องหมายการค้าและการสร้างแบรนด์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.3 - การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การแต่งกาย การตรงต่อ เวลา 1-16 10
2 2.1.1, 2.1.2 3.1.1, 3.1.2 สอบกลางภาค 9 15
3 2.1.1,2.1.2 3.1.1, 3.1.2 สอบปลายภาค 18 15
4 3.1.2, 4.1.3, 5.1.1 -ภาคปฏิบัติงานรายสัปดาห์ และโครงการ 1-16 60
ปิยชาติ อิศรภักดี. (2559) BRANDING 4.0. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์ ฮาว ทู.
สุมิตรา ศรีวิบูลย์. (2547) การออกแบบอัตลักษณ์. กรุงเทพฯ: คอร์ ฟังค์ชั่น.
ทองเจือ เขียนทอง. (2542) การออกแบบสัญลักษณ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สิบประภา.
วิทวัส ชัยปาณี. (2548). สร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: มติชน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. (2561). ทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้ประกอบการ เครื่องหมายการค้า. (พิมพ์ครั้งที่1). นนทบุรี: สำนักพิมพ์ก้อนเมฆ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. (ม.ป.ป). ทรัพย์สินทางปัญญา [แผ่นพับ]. นนทบุรี: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ปลายมีนา แตงโสภา. (2551). Handbook จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตนเอง. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์