เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง

Packaging Technology for Transportation

 
     1. วัตถุประสงค์ ปัจจัยพื้นฐานการผลิตสินค้าเพื่อการขนส่ง
     2. ระบบการขนส่ง ขนถ่าย การคำนวณพื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก
     3. สมบัติของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต การทดสอบ
     4. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง และการใช้สัญลักษณ์ขนส่ง
           เพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
โดยมุ่งสนองนโยบายการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศษตวรรษที่ 21
         ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ปัจจัยพื้นฐานการผลิตสินค้าเพื่อการขนส่ง ระบบการขนส่ง ขนถ่าย การคำนวณพื้นที่ สมบัติของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
การทดสอบ หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง และการใช้สัญลักษณ์ขนส่ง
5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
    1.1.1  มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
    1.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
    1.1.3  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
   1.2.1  สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
   1.2.2  ปลูกฝังจรรยาบรรณของนักออกแบบ
   1.2.3  ปลูกฝังงานพื้นฐานเพื่อฝึกความมีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา
   1.2.4  ให้นักศึกษาทำงานรายเดี่ยว หรือฝึกความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น   
 
   1.3.1  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียนและการแต่งกาย
   1.3.2  ประเมินจากการพฤติกรรมการปฏิบัติการและการสอบ
   1.3.3  ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงาน หน้าที่ที่ได้รับ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
   2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
   2.1.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
   2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
   2.2.1  ใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งโดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการนำไปใช้
   2.2.2  เน้นให้นำความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ดั้งเดิม และทันสมัย เทคโนโลยีมาเชื่อมโยง
   2.2.3  จัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2.3.1  ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี
   2.3.2  การปฏิบัติประเมินจากการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
   3.1.1  มีทักษะวิเคราะห์ การประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
   3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
   3.2.1  ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยประยุกต์จากองค์ความรู้ในรายวิชา
   3.2.2  จัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง
 
   3.3.1  ตรวจสอบกระบวนการคิด วิเคราะห์ของนักศึกษาจากผลการปฏิบัติงาน
   4.1.1  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
   4.1.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4.1.3  สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
   4.1.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
   4.2.1  จัดกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม
   4.2.2  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
   4.2.3  สอดแทรกกรณีศึกษา ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
   4.3.1  สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษารายบุคคล หรือขณะร่วมกิจกรรมกลุ่ม
   4.3.2  ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมาย
   4.3.3  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการประสานงาน หรือความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
   5.1.1  สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
   5.1.2  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
   5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยหรือ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5.2.1  จัดการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยทักษะคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร
   5.2.2  จัดการเรียนการสอนที่สืบค้นข้อมูล และเทคโนโลยีในการนำเสนองาน
   5.2.3  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน การนำเสนอผลงาน
   5.3.1  ตรวจสอบกระบวนการคิดจากการปฏิบัติการ
   5.3.2  ตรวจสอบข้อมูลที่สืบค้น และการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
   5.3.3  ทักษะการฟัง และการพูด จากการทำงานรายเดี่ยว หรือกลุ่มในการปฏิบัติการ ทักษะการเขียน
   6.1.1  มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
   6.1.2  มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
   6.1.3  มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
   6.2.1  ใช้วิธีการสอน ทำตามคำสั่งใบงาน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการออกแบบอย่างถูกต้อง         
   6.2.2  สร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
   6.3.1  ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1. มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 1.2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 6.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BTEPP139 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.3 - การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การแต่งกาย การตรงต่อเวลา 1-16 10 %
2 2.1.1,2.1.2 3.1.1,3.1.2 - สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 และ 18 30%
3 3.1.2,4.1.3, 5.1.1 - ผลงานภาคปฏิบัติ 1-16 60%
1. คำนาย อภิปรัชญาสกุล. ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553. สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, กรุงเทพมหานคร.
2. ชัยรัตน์ อัศวางกูร. ออกแบบให้โดนใจ.  คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการและนักออกแบบ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548. สำนักพัฒนา อุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรุงเทพมหานคร.
3. ดวงฤทัย ธำรงโชติ. เทคโนโลยีภาชนะบรรจุ. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550. สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, กรุงเทพมหานคร.
4. ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท และก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา. การบรรจุภัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2537.สำนักพิมพ์วังอักษร, กรุงเทพมหานคร.
5. ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท. การจัดจำหน่าย. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2537. สำนักพิมพ์วังอักษร, กรุงเทพมหานคร.
6. ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท. การเก็บรักษาสินค้า. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2538. สำนักพิมพ์วังอักษร, กรุงเทพมหานคร.
7. ประชิด ทิณบุตร. การออกแบบบรรจุภัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2531. สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, กรุงเทพมหานคร.
8. ปุ่น คงเกียรติเจริญ, บรรจุภัณฑ์อาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541. บริษัท โรงพิมพ์หยี่เฮง, กรุงเทพมหานคร.
9. ปุ่น คงเกียรติเจริญ, รวมบทความ บรรจุภัณฑ์ (พ.ศ.2544-2547). พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547. บริษัทแพคเมทส์, กรุงเทพมหานคร.
10. พรชัย ราชตนะพันธุ์, พลศาสตร์การบรรจุ. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550. หน่วยพิมพ์เอกสาร งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
11. มยุรี ภาคลำเจียก, บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556. บริษัท โรงพิมพ์หยี่เฮง, กรุงเทพมหานคร.
12. มยุรี ภาคลำเจียก, รอบรู้บรรจุภัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558. บริษัทจินดาสาสน์การพิมพ์, กรุงเทพมหานคร.
13. วรรณชนก จอมราชคน และปณิตา สนอ่อม, การบรรจุภัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552. เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร.
14. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือการใช้ไม้เพื่อการหีบห่อ. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2532. สำนักพิมพ์ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย, กรุงเทพมหานคร.
15. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกบล็อก, กรุงเทพมหานคร.
16. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. การใช้กระดาษเพื่อการหีบห่อ. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร.
17. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. การใช้แก้วเพื่อการหีบห่อ. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสแควร์, กรุงเทพมหานคร.
18. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. การใช้พลาสติกเพื่อการหีบห่อ. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสแควร์, กรุงเทพมหานคร.
19. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. การใช้โลหะเพื่อการหีบห่อ. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสแควร์, กรุงเทพมหานคร.
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
2.1   ผลการสอบ และผลงานภาคปฏิบัติ
2.2   จากการประเมินของนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา แบบฝึกหัดหรือการตรวจผลงานของนักศึกษา การร่วมวิเคราะห์งานกลุ่ม  รวมถึงพิจารณาผลจากการ สังเกต  การฝึกปฏิบัติ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  มีการประเมินผลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
มาวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น