การทดสอบวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Printing and Packaging Materials Testing

1. รู้และเข้าใจหลักการ มาตรฐาน และวิธีการทดสอบวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เช่น กระดาษ และพลาสติก เป็นต้น
2. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อวัดสมบัติทางโครงสร้างของวัสดุ
3. มีทักษะในการใช้เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุและบรรจุภัณฑ์
4. มีทักษะในการวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และการใช้สื่อที่หลากหลายมากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาความรู้ในรายวิชาให้สอดรับกับเทคโนโลยีและมาตรฐานระดับสากล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไปตามยุคสมัย
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ มาตรฐาน และวิธีการทดสอบวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ กระดาษ พลาสติก โลหะ และแก้ว ตลอดจนการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อประเมินการใช้งาน
2 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไว้ในตารางสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
1. ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ และความซี่อสัตย์สุจริต
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
2. นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยฝึกให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นผู้นำกลุ่มและเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซี่อสัตย์ไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานที่ได้รับมอบหมายของผู้อื่น
3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างการเรียนการสอน
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
 2. ความรับผิดขอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ มาตรฐาน และวิธีการทดสอบวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3. สามารถบูรณาการใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริงอย่างถูกต้อง
1. บรรยายพร้อมใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และแสดงตัวอย่างประกอบ
2. กำหนดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. มอบหมายงานให้ค้นคว้าหาความรู้ด้านการทดสอบวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นอกชั้นเรียน
1. การสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน
2. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
3. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
4. วิธีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
1. คิดหาเหตุผลอย่างมีระบบและการปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน
2. ให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกทักษะปฏิบัติจริง
3. รวบรวม สรุปประเด็นปัญหาโดยการปรึกษาและอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
1. ประเมินผลงานตามสภาพจริงในการปฏิบัติ
2. การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. การปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน
1. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมประเด็นที่เหมาะสม
1. นักศึกษาเสนอหัวข้อปฏิบัติตามการทำงานเป็นกลุ่ม
2. อภิปรายหัวข้อปฏิบัติแต่ละกลุ่มร่วมกัน
3. นักศึกษาปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
1. พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มและกิจกรรมต่างๆ
2. การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. การตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของานที่ได้รับมอบหมาย
1. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
2. นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลในการทำงาน
3. การนำเสนอโดยการวิเคราะห์การแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
1. สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามกระบวน
2. สามารถใช้เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติวัสดุได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถคำนวณ วิเคราะห์ และสรุปผลการทดสอบวัสดุได้อย่างถูกต้อง
1. บรรยาย สาธิตวิธีการปฏิบัติงาน
2. ดูแล ให้คำแนะนำขณะนักศึกษาปฏิบัติ
3. นักศึกษาสรุปผลและนำเสนอผลงาน
4. ตรวจผลงานพร้อมให้คำแนะนำกับนักศึกษา
1. กระบวนการทำงานถูกต้องตามขั้นตอน
2. ผลงานสำเร็จมีคุณภาพ
3. เสร็จตามกำหนดเวลา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BTEPP108 การทดสอบวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 5%
2 ความรู้ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 9, 17 40%
3 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การอภิปราย การมีส่วนร่วม และการส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี การจัดทำรายงานและวิธีการสืบค้นข้อมูล และทักษะในการสื่อสารข้อมูลและบุคลิกภาพ 3-8, 10-12, 14-16 5%
6 ทักษะพิสัย การใช้เครื่องมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 2-3, 6-8, 10, 14-15 15%
…………………………..…(2546). คู่มือการทดสอบบรรจุภัณฑ์. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
  รุ่งอรุณ  วัฒนวงศ์. กระดาษ. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  นนทบุรี.
  ศุภณี  เรียบเลิศหิรัญ. หมึกพิมพ์สำหรับการพิมพ์ใช้แรงกด. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  นนทบุรี.
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. การใช้แก้วเพื่อการหีบห่อ. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสแควร์, กรุงเทพมหานคร.
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. การใช้พลาสติกเพื่อการหีบห่อ. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสแควร์, กรุงเทพมหานคร.
สิริวรรณ  พัฒนาฤดี. พลาสติก. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  นนทบุรี.
สุวีณา  ตั่งโพธิสุวรรณ และสุวัฒน์  ตั่งโพธิสุวรรณ. เซรามิกและแก้ว. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  นนทบุรี.
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทำรายงาน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1   การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2   แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3   แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-
4.1   อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
4.2   นักศึกษาสามารถขอดูคะแนนย่อยต่างๆ เพื่อความมั่นใจ
5.1    นำข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อ 3 มาประมวลเพื่อจัดกลุ่มและนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
5.2   ดำเนินการทบทวนทุกปีการศึกษาในกรณีที่พบปัญญา และทุก 5 ปีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสกอ.
5.3   อาจสลับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้