การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

Agricultural Technology Transfer and Extension

1.1 มีความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตร
1.2 นำความรู้ ทักษะในสาขาพืชศาสตร์ประยุกต์ใช้ในการท างานจริง และการใช้ชีวิต
1.3 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
1.4 สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น
เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ทาง วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร มีความคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ของตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มการน าเสนอหน้าชั้นเรียนฝึก ปฏิบัติมากขึ้น ฝึกพบปะเกษตรกรมากขึ้น
ศึกษาความส าคัญของการส่งเสริมการเกษตร การเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ การ วิเคราะห์ปัญหาการเกษตรเพื่อการวางแผนส่งเสริมแบบยั่งยืน กระบวนการยอมรับนวัตกรรม ของเกษตรกร หลักการและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร และแหล่งข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศทางการเกษตร
2
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 
1.2.1  สอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะสอนเนื้อหา
1.2.2  กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติให้นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเรียนรายวิชานี้
เช่น การตรงเวลา การมีวินัย การรับผิดชอบงานมอบหมาย
              1.2.3  นักศึกษาต้องไม่ทุจริตในการสอบ หรือลอกการบ้านหรืองานของผู้อื่น
              1.2.4  การนำข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆมาทำรายงานนั้น ต้องมีการอ้างอิงเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของความคิด
              1.2.5  นักศึกษารู้จักแบ่งปันความรู้กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
เข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานมอบหมายตามกำหนด และมีความพร้อมเพรียง

ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่มีการทุจริตในการสอบ หรือไม่มีการลอกรายงานหรือลอก การบ้าน ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการแสดงออกต่อ

ส่วนรวม
               1.3.4  ประเมินจากการไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
                    2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ที่ศึกษา
                    2.1.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
                    2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 สอนแบบบรรยายและอภิปรายทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับนิเวศวิทยาทางน้ำ
2.2.2 มอบหมายงานค้นคว้า เขียนรายงาน
2.3.1 การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค /สอบปากเปล่า ตลอดภาคการศึกษา
2.3.2 เนื้อหาและแหล่งข้อมูลในผลงานรายงานค้นคว้า
2.3.3 เนื้อหาและแหล่งข้อมูลในรายงานบทปฏิบัติการ
3.1.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1  กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วิชาการด้านการประมงในชีวิตประจำวัน
3.2.2  การอภิปรายกลุ่ม เช่น การถามตอบ การสืบค้นข้อมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศและนำมาอภิปรายในชั้นเรียน
3.2.3  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง เช่น การลงมือปฏิบัติการ
3.3.1 โดยการทดสอบทักษะนักศึกษาในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตลอดจนนำหลักการและทฤษฎีไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.3.2 ประเมินจากการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
                                4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
                           4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
                                4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 สอนแบบบรรยาย และสอนบทปฏิบัติการ
4.2.2 มอบหมายงานที่ต้องส่งรายงานบทปฏิบัติการ
4.2.3 มอบหมายงานค้นคว้า เขียนรายงานและนำเสนอหน้าห้อง
4.3.1 การสอบข้อเขียน / ปากเปล่า
4.3.2 การส่งรายงานบทปฏิบัติการ
 4.3.3 การนำเสนอผลงานปากเปล่า
 4.3.4 เนื้อหาและแหล่งข้อมูลในผลงานรายงานค้นคว้า
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.12 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากwebsite และทำรายงานโดยเน้นจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
 5.2.2 นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 การจัดทำรายงานและนำเสนอด้วยสื่อที่เหมาะสม
5.3.2 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
 6.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
 6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
                
6.2.1 กำหนดให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6.3.1 ประเมินการปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จริงในภาคสนาม
 6.3.2 การปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 1 2 1 1 2 1 2
1 BSCAG014 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-4 สอบ 9 50
2 5-7 สอบปลายภาค 17 30
3 งานมอบหมายและจิตพิสัย การเข้าห้องเรียนและการนำเสนองาน 6,14 20
power point วิชาการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
นังสือส่งเสริมการเกษตร มสธ. หนังสือส่งเสริมการเกษตร มช.
นักศึกษาประเมินผู้สอน และ รายวิชาที่เรียน
สังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา และผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีการทวนสอบหลังจากเรียนจบ
วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น เพื่อดำเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา