กระบวนการผลิตสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

Manufacturing Processes for Mechanical Engineering

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางกระบวนการผลิตสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล เช่น กรรมวิธีการหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะด้วยกระบวนการตัดเฉือน การเชื่อมประสาน ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อนเช่น โลหะกับการขึ้นรูป พอลิเมอร์กับการขึ้นรูป หลักมูลของการประเมินราคาทางด้านกระบวนการผลิตสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล กรรมวิธีการผลิตด้วยเครื่องมือกลอัตโนมัติ การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตเบื้องต้น ผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถในกระบวนการผลิตสำหรับงานทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการผลิตในสภาพปัจจุบัน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล อันเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางกระบวนการผลิตสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล เช่น กรรมวิธีการหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะด้วยกระบวนการตัดเฉือน การเชื่อมประสาน ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อนเช่น โลหะกับการขึ้นรูป พอลิเมอร์กับการขึ้นรูป หลักมูลของการประเมินราคาทางด้านกระบวนการผลิตสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล กรรมวิธีการผลิตด้วยเครื่องมือกลอัตโนมัติ การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตเบื้องต้น
๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
            ผลการเรียนรู้ เมื่อนักศึกษาเรียนสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะดังนี้             ๑ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา             ๒ สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาได้             ๓ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 ๑  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา  ๒ อภิปรายกลุ่มและให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
ประเมินพฤติกรรมที่เข้าเรียนและรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
มีความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐาน เช่นกรรมวิธีการหล่อ   การขึ้นรูปโลหะ การตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล  การเชื่อมประสาน  การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อน ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต
 บรรยาย  อภิปราย  นำเสนอรายงาน
งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาแนวความคิดให้เป็นระบบ และมีแบบแผน มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
งานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล
  - งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 
 - พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
งานมอบหมาย
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
นักศึกษาคำนวนหาความเร็วรอบ อัตราการป้อน และความเร็วตัด
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
งานมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. รังสรรค์ นาทอง, (2558), กรรมวิธีการผลิต, กรุงเทพฯ: แม็คเอ็ดดูเคชั่น
2. บุญธรรม ภัทราจารุกุล, (2553), กรรมวิธีการผลิต, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น
3. อนุวัฒน์ จุติลาภถาวร, (2548), กรรมวิธีการผลิต 2, นครนายก: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. กุณฑล ทองศรี, (2547), กรรมวิธีการผลิต, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร,
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
5. ศิริชัย ต่อสกุล และอนุษา วัฒนาภา, (2560), พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ, ซีเอ็ดยูเคชั่น
6. ชานนท์ สุขตาอยู่ และคณะ, (2547), แม่พิมพ์ปั้มโลหะแผ่น, กรุงเทพฯ: สมาคมอุตสาหกรรม แม่พิมพ์ไทย
7. ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, (2558), วัสดุวิศวกรรม, กรุงเทพฯ: ซีเอ็นยุเคชั่น
8. ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, (2556), โลหะวิทยา, พิมพ์ครั้งที่1, กรุงเทพฯ: สำนักพิมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. โกศล ดีศีลธรรม, (2547), กลยุทธ์และกลวิธีการเพิ่มผลผลิตภาพ, กรุงเทพฯ: พิมพ์ครั้งที่ 2
เอ็กซเปอร์เน็ท
10. สมบูรณ์ เต็งหงส์เจริญ, ม.ป.ป, การเชื่อมโลหะ 1, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
11. ณรงศ์ศักดิ์ ธรรมโชติ, (2549), วัสดุวิศวกรรม, กรุงเทพฯ: บริษัทซีเอ็ดบูเคชั่นจำกัด
12. อำนาจ ทองแสน, (2559), งานเครื่องมือกลเบื้องต้น, กรุงเทพฯ: บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด
13. ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด, (2547), เครื่องมือกลเบื้องต้น, กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์
14. จำเนียร ศิลปะวานิชและเสนห์ กลิ่นบุนนาค, (2540), คู่มือฝึกฝีมือพื้นฐานเบื้องต้นทฤษฎีช่างกลทั่วไป, นนทบุรี: เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์
15. วิทยา ทองขาว, ม.ป.ป, งานเชื่อมแก๊สและเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น, กรุงเทพฯ: หจก.เอช-เอน การพิมพ์
16. วิเชียร คชานุกูลบ์., ม.ป.ป, งานเชื่อมขั้นพื้นฐาน, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ พิทักษ์อักษร
17. นริศ ศรีเมฆและพิชัย โอภาสอนันต์, (2556), งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น, นนทบุรี: สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
18. วีระ รัตนไชย, ม.ป.ป, งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น, กรุงเทพฯ: หจก.นำอักษรการพิมพ์
19. Benjamin W. Niebel, Alan B. Draper and Richard A. Wysk, (1989), Modern
Manufacturing Processes Engineering, New York. McGraw-Hill
20. B. H. Amstead, Phillip F. Ostwald and Myron L. Begeman, (1986), Manufacturing
Processes, Singapore, John Wiley & Sons
21. David L. Goetsch, (1991), Modern Manufacturing Processes, New York, Delmar Publisher
22. Dave Smith, (1986), Welding Skills and Technology, Singapore, McGraw-Hill
23. Gower A. Kennedy, (1976), Welding Technology, Indianapolis, Howard W. Sams &
Co.Inc
24. John R. Wright and Larry D. Helsel, Introduction to Materials & Processes, New York, Delmar Publishers
25. Mikell P. Groover, (1996), Fundamentals of Modern Manufacturing : Materials,
Processes and Systems, USA, Prentice-Hall International Inc.
26. Serope Kalpakjian, (1995), Manufacturing Engineering and Technology, New York,
Addison-Wesley Publishing Company
27. Abner S., (1974), Introduction to Physical Metallurgy, "2" ^"nd" Edition, Singapore, McGraw-Hill, Inc.,
28. Askeland D.R., (1994), The Science and Engineering of Materials, "3" ^"rd" Edition, USA Boston, PWS Publishing Company,
29. Askeland D.R and Phulé P.P., (2003), The Science and Engineering of Materials, USA, 4th Edition, Thomson I earning, Inc.,
30. Black J.T. and Kohser R.A., (2013), DeGarmo's Materials and Processes in Manufacturing, 〖"11" 〗^"th" Edition, Singapore, John Willey & Sons, Inc.
31. Budinski K.G. and Budinski M.K., (2002), Engineering Material: Properties and Selection, "7" ^"th" Edition, USA, Pearson Education International, Inc.
32. Callister W.D.Jr, (2003), Materials Science and Engineering an Introduction, USA"6" ^"th" Edition, John Wiley & Sons, Inc.,
33. Groover M.P., (2002), Fundamentals of Modern Manufacturing, Materials, Processes, and Systems, "2" ^"hd" Singapore, Edition, John Willey & Sons, Inc.,
34. Groover M.P., (2007), Automation, Production Systems, and Computer Integrated Manufacturing, "3" ^"rd" Edilion, USA, Prentice-Hall Inc.,
35. Kapakjian S. and Schmid S.R., (2006), Manufacturing Engineering and Technology, "5" ^"th" Edition, Singapore, Pearson Prentice Hall,
36. Kapakjian S. and Schmid S.R., 2008, Manufacturing Processes for Engineering Materials, "5" ^"th" Edition, Pearson Prentice Hall, Singapore.
 
เอกสารและข้อมูลสำคัญ
37. ขั้นตอนการสร้างผลิตภัณฑ์ สืบค้าหา 27 มิถุนายน 2564
ที่มา : https://shorturl.asia/LV2FH
38. การเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสม สืบค้าหา 27 มิถุนายน 2564
ที่มา : https://docs.microsoft.com/th-th/dynamics365/supply-chain/production-
control/routes-operations
39. โครงสร้างพื้นฐานและผลึกของโลหะ สืบค้าหา 27 มิถุนายน 2564
ที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/metalswu/lesson2-25.htm
40. แนวบกพร่องแบบเกลียว (Screw dislocation) สืบค้าหา 27 มิถุนายน 2564
ที่มา : https://novocom.top/view/7728cc-edge-dislocation-line-defect/
41.ลักษณะเกรนที่เกิดขึ้นในแบบหล่อโลหะ สืบค้าหา 27 กรกฎาคม 2564
ที่มา : https://slideplayer.in.th/slide/17726782/
42. ทุ่นเย็นชนิดต่างๆ สืบค้าหา 27 กรกฎาคม 2564
ที่มา : https://citly.me/ISHiE
43. จุดบกพร่องในงานหล่อโดยทั่วๆ ไป สืบค้าหา 27 กรกฎาคม 2564
ที่มา : https://slideplayer.com/slide/8287414/
44. ลักษณะของไส้แบบที่ประกอบในแบบหล่อ สืบค้าหา 27 กรกฎาคม 2564
ที่มา : https://slidetodoc.com/chapter-4-metal-casting-process-chapter-outline-4/
45. องค์ประกอบของการรีดแบน สืบค้าหา 29 กรกฎาคม 2564
ที่มา : https://slidetodoc.com/chapter-13-rolling-of-metals-introduction-rolling-is/
46. ลักษณะการตีขึ้นรูปแบบต่างๆ สืบค้าหา 29 กรกฎาคม 2564
ที่มา : https://citly.me/N7wlr
47. การขึ้นรูปก้านสูบด้วยแม่พิมพ์ปิด สืบค้าหา 29 กรกฎาคม 2564
ที่มา : https://citly.me/VX5xC
48. ลักษณะรูปทรงหน้าตัดแบบต่างๆ ของชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยการอัดรีดขึ้นรูป สืบค้าหา 29 กรกฎาคม 2564
ที่มา : https://engineeringproductdesign.com/knowledge-base/metal-extrusion/
49. ค่าคงที่การอัดรีดขึ้นรูป (k) ของโลหะชนิดต่างๆ ที่อุณหภูมิต่างๆสืบค้าหา 29 กรกฎาคม 2564
ที่มา : https://citly.me/1x8vy
50. กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น สืบค้าหา 30 กรกฎาคม 2564
ที่มา : http://eng.sut.ac.th/me/2014/document/LabManuIndAuto/C.pdf
51. ช่องว่างระหว่างแม่พิมพ์และแรงดัด สืบค้าหา 30 กรกฎาคม 2564
ที่มา : http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/bitstream/123456789/2430/1/RMUTT-106574.pdf
52. การพับขึ้นรูป สืบค้าหา 30 กรกฎาคม 2564
ที่มา : https://shorturl.asia/MF2Rn
53. ส่วนประกอบของอุปกรณ์อัดรีดขึ้นรูปพลาสติก สืบค้าหา 3 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://citly.me/9U0wG
54. ลักษณะแม่พิมพ์แบบต่างๆ สืบค้าหา 3 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://citly.me/vYngr
55. กระบวนการผลิตเส้นใยแก้ว สืบค้าหา 3 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://www.vetrotextextiles.com/technologies/fiberglass-manufacturing
56. กระบวนการผลิตเส้นใยคาร์บอนและเส้นยแกรไฟต์ สืบค้าหา 3 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://slideplayer.com/slide/13758052/
57. ส่วนประกอบและการทำงานของวิธีการพรินต์ 3 มิติ สืบค้าหา 3 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://www.custompartnet.com/wu/3d-printing
58. แรงในการตัดเฉือนเนื้อโลหะ สืบค้าหา 6 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://citly.me/Yj0yX
59. ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งกับอุณหภูมิของวัสดุทำเครื่องมือชนิดต่างๆ สืบค้าหา 6 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://citly.me/m2EG1
60. กราฟอายุการใช้งานชองเครื่องมือตัดที่ทำจากวัสดุชนิดต่างๆ สืบค้าหา16 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://slideplayer.com/slide/14615752/
61.การกัดแต่งขึ้นรูปทรงกระบอกต่างๆ โดยการกลึง
ที่มา : https://mannancuet.wordpress.com/2016/04/17/lathe-machine-parts-operations/
62. ลักษณะการตัดเฉือนเนื้อโลหะขณะแทงขึ้นรูป สืบค้าหา 16 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://mechanicalengineering.blog/broaching-operation/
63. ระบบเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ สืบค้าหา 16 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://machinetool.global.brother/pt-br/tc32bn/index.aspx
64. กระบวนการลับ สืบค้าหา 17 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://citly.me/C1k36
65. ส่วนประกอบของการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ สืบค้าหา 20 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://mechanicalengineering.blog/shielded-metal-arc-welding/
66. ส่วนประกอบและการทํางานของการเชื่อมอาร์กทั้งสเตนแก๊สคลุม สืบค้าหา 20 สิงหาคม 2564
ที่มา : http://www.halversoncts.com/71-the-gas-tungsten-arc-welding-station.html
67. การเชื่อมพลาสมา สืบค้าหา 20 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://mechanicalengineering.blog/plasma-arc-welding-paw/
68. ชนิดของการเชื่อมแบบความต้านทานสืบ ค้าหา 21 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://hmong.in.th/wiki/Electric_resistance_welding
69. ลักษณะของการเชื่อมแฟลช สืบค้าหา 21 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://teknikmesinmanufaktur.blogspot.com/2015/05/apa-itu-flash-welding-fw.html
70. ลักษณะการทํางานของการเชื่อมอัลตราโซนิก สืบค้าหา 21 สิงหาคม 2564
ที่มา : http://coredailyscience.blogspot.com/2018/12/ultrasonic-welding.html?m=1
71. ชนิดและวิธีการแล่นประสานแบบต่างๆ สืบค้าหา 21 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://www.wechillmart.com/blog/difference-between-brazing-and-soldering/
72. ลักษณะการแตกร้าวที่เกิดขึ้นกับแนวเชื่อมแบบต่างๆ สืบค้าหา 21 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://talaytools.com/how-should-i-do-the-welding-work/
73. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนตัวปฏิบัติการปลายสุดของหุ่นยนต์สืบค้าหา 24 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://www.thaipng.com
74. ส่วนปรกอบของ AS/RS สืบค้าหา 24 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://acetec.co.th/product/mini-load/
75. ออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ CAD สืบค้าหา 24 สิงหาคม 2564
ที่มา : http://www.sigmasolutions.co.th/service.php
76. เส้นทางเดินเครื่องมือตัดที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรม CAD/CAM สืบค้าหา 24 สิงหาคม 2564
ที่มา : https://www.cadalyst.com
77. ระบบ CAPP แบบการเรียกคืนสืบค้าหา 24 สิงหาคม 2564
78 กุณฑล ทองศรี. กรรมวิธีการผลิต. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547.
79 เฉลิมขวัญ ถรุชบุญยงค์. การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: บริษัทซีเอ็ดบูเคชั่น จำกัด , 2554. ๓ ชลิตต์ มธุรสมนตรี และคณะ, กระบวนการผลิต, ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,2524
80 ณรงศ์ศักดิ์ ธรรมโชติ. วัสดุวิสวกรรม. กรุงเทพฯ บริษัทซีเอ็ดบูเคชั่นจำกัด , 2549.
81 Benjamin W. Niebel, Alan B. Draper and Richard A. Wysk, 1989, Modern Manufacturing Processes Engineering, McGraw-Hill, New York.
82 B. H. Amstead, Phillip F. Ostwald and Myron L. Begeman, 1986, Manufacturing Processes, John Wiley & Sons, Singapore.
83 David L. Goetsch, 1991, Modern Manufacturing Processes, Delmar Publishers, New York. ๘ Dave Smith, 1986, Welding Skills and Technology, McGraw-Hill, Singapore.
84 Gower A. Kennedy, 1976, Welding Technology, Howard W. Sams & Co.Inc., Indianapolis. 85 John R. Wright and Larry D. Helsel, Introduction to Materials & Processes, Delmar Publishers, New York.
86 Mikell P. Groover, 1996, Fundamentals of Modern Manufacturing : Materials, Processes and Systems, Prentice-Hall International Inc., USA.
87 Serope Kalpakjian, 1995, Manufacturing Engineering and Technology, Addison-Wesley Publishing Company, New York
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อ