การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 1

Preparation for Cooperative Education in Tourism and Hospitality 1

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล