วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

Construction Engineering and Management

ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริการก่อสร้าง องค์ความรู้และเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ใช้ในการบริหารการก่อสร้าง และ เกิดทักษะในการบริหารการก่อสร้าง ระบบบริหารและจัดองค์กรงานก่อสร้าง การวางผังโครงการ การวางแผนงานก่อสร้าง การประยุกต์เทคโนโลยีในการบริหารการก่อสร้าง การประเมินและทบทวนโครงการ ระบบเอกสาร ระบบเลขรหัสสำหรับการควบคุมงานงบประมาณการก่อสร้าง การบริหารทรัพยากร การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบควบคุมคุณภาพ การนำศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่
มีการปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกัน การประยุกต์เทคโนโลยีในการบริหารการก่อสร้าง การวิเคราะห์ผลผลิตงานก่อสร้าง รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์ค่าใช้จ่าย การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง 
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการบริการก่อสร้าง องค์ความรู้และเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ใช้ในการบริหารการก่อสร้าง และ เกิดทักษะในการบริหารการก่อสร้าง ระบบบริหารและจัดองค์กรงานก่อสร้าง การวางผังโครงการ การวางแผนงานก่อสร้าง การประยุกต์เทคโนโลยีในการบริหารการก่อสร้าง การประเมินและทบทวนโครงการ ระบบเอกสาร ระบบเลขรหัสสำหรับการควบคุมงานงบประมาณการก่อสร้าง การบริหารทรัพยากร การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบควบคุมคุณภาพ การนำศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล