สัมมนาศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

Seminar in Art and Creative Design

1.1 รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการจัดสัมนาทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
     1.2  ศึกษาดูงานกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการทางด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
     1.3  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยา
นิพนธ์
     1.4 ปฏิบัติการจัดกิจกรรมสัมมนาทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์
     1.5 เห็นคุณค่าของกิจกรรมสัมมนาทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์
       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการนำเสนอและอภิปรายหัวข้อทางศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการนำเสนอประเด็นปัญหาด้านศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสังคมในปัจจุบัน รวมถึงการเตรียมหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
       ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการจัดสัมนนาทางวิชาการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ การศึกษาดูงานกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ นำมาจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการออกแบบอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

มีจิตสำนึกสาธารณะและความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือ

1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอย่างยั่งยืน  

1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลรายงานที่มอบหมาย
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
     2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ แก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.2.2 บรรยายความรู้เกี่ยวกับการสัมมนา นำเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อนำมาพัฒนาเป็นหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
2.2.3 บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การทำรายงาน และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการทำรายงาน การค้นคว้าข้อมูล  หรือโจทย์จาก Problem – based Learning  รวมถึงการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3.2   ประเมินจากการทำรายงาน การค้นคว้าข้อมูล  หรือโจทย์จาก Problem – based Learning  รวมถึงการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
         3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงานพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทางด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น
3.3.1   สอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดต่างๆ
3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน รวมถึงสังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากผลงานรูปเล่มรายงาน
4.3.4  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา
5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.3  ให้นักศึกษาสืบค้นเอกสารหรือบทความที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
5.3.3  ทักษะในการอ่าน และวิเคราะห์เอกสารที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษอย่างถูกต้อง
    
    
    
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 MAAAC104 สัมมนาศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1, 3.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 17 15% 15%
2 2.3.2, 3.3.2, 4.3.1, 4.3.2, 5.3.1, 5.3.2 การอภิปรายกลุ่ม งานปฏิบัติในชั้นเรียน โครงงาน (Project-Based Learning) ตลอดภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา ปลายภาคการศึกษา 5% 30% 25%
3 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. จอมสุดา ดวงวงษา. ม.ป.ป. คู่มือวิชาสัมมนาระดับปริญญาตรี. เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
3. ไพพรรณ เกียรติโชติชัย. 2548. การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศ Seminar for Excellence. พิมพ์ครั้งที่ 4.  
                 บริษัทการศึกษา จำกัด, กรุงเทพฯ.
4. สุนทร เกตุสุขาวดี. 2553. สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
5. โสภาพ ชูเพ็ง. 2553. เอกสารประกอบค้าสอน วิชาสัมมนาทางพืชสวนประดับ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
                มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทำรายงาน
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์