การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

Strategic Cost Management

1.1        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์
           1.2  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวและความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์กับการกับการบันทึก รวบรวม การนำเสนอข้อมูล เพื่อใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการควบคุม การสั่งการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการดำเนินงานในการมุ่งการบริหารต้นทุน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
           1.3  เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และนำความรู้เกี่ยวการบัญชีเชิงกลยุทธ์ ไปปรับใช้ในการจัดทำบัญชีต้นทุนของสถานประกอบการจริง และประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชีต้นทุนในเชิงกลยุทธ์ ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์
           2.2  เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์ด้านต้นทุนมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่าง
เหมาะสม
            2.3  เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการจัดทำบัญชีเพื่อรองรับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ
ได้
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุน  การนำยุทธ์การบริหารต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยสนันสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ  บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการบริหารต้นทุน  ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุนและเครื่องมือทางการบริหารต้นทุนสมัยใหม่
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
ให้นักศึกษาตระหนักและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงการเรียนในห้องเรียนได้ มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพตระหนักถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่มีต่อนักบัญชี  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคมและข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนได้
1) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกาย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
2) ให้นักศึกษานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารต้นทุน การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร และสามารถนำเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการอภิปรายของนักศึกษา และติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงในการเรียนตลอดภาคการศึกษา
2) ประเมินผลการนำเสนอการบริหารต้นทนุในเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการสอบหัวข้อย่อย การเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการด้านต้นทุนของกิจการ รวมถึงติดตามการส่งงานเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้
1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการบริหารต้นทนุ และมีแนวคิดสมัยใหม่ กลยุทธ์ในการการบริหารต้นทุน และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการควบคุม     การสั่งการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์กร
2)  มีความรู้และความเข้าใจในด้านอื่นที่สัมพันธ์กับการบริหารต้นทุน สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารและใช้ข้อมูลทางการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ช่วยให้องค์กรมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันต่อเวลาในการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมและตัดสินใจ ในเชิงกลยุทธ์ของการบริหารงาน
3) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจวางแผนควบคุมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
       
               1) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
               2) ให้มีการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลการบริหารต้นทุนกับสถานประกอบการจริง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้รับมาทำการออกแบบวางแผนในการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
               3) ให้นักศึกษาออกมานำเสนองาน  เล่าสู่กันฟังในแนวคิดวิธีการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มตัวอย่างที่ตนเข้าไปทำการศึกษา
               4) ถามตอบเพื่อเช็คความเข้าใจในเรื่องที่กำลังทำการศึกษา
1) การนำเสนอผลงานที่มอบหมายและคุณภาพงานที่มอบหมาย
2) การสอบความรู้และความเข้าใจ
3) การสอบกลางภาค และปลายภาค
 1) สามารถสืบค้นข้อมูลการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางอินเตอร์เน็ต ประมวลข้อมูลหลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์สิ่งที่ทำการศึกษาได้ด้วยตนเอง
2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ    3) สามารถวางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารต้นทนุ นำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อความต้องการ
1) ร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
2) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
1) หลังจากการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ค้นคว้าจากสถานประกอบการจริง ให้นำมาเสนอแนะแนวทางในการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ นำเสนอหน้าชั้นเรียน
               1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายตามข้อตกลงที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
                2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมกลุ่มได้อย่างราบรื่น
               3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
                   - สามารถช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาในการจัดทำรายงานได้ด้วยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ
                 1) มอบหมายงานกลุ่ม เกี่ยวกับประเด็นทางการการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธที่ทันสมัย
                   โดยให้กลุ่มนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยดำเนินการทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด
                 2) มอบหมายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธของธุรกิจ
                   โดยให้กลุ่มจัดทำรูปเล่มงานวิจัย พร้อมทั้งนำเสนอ โดยให้ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
1) นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี
2) นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี  เป็นที่รักของเพื่อนร่วมชั้นเรียน  และไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างกันในชั้นเรียน
3) ความกล้าในการเข้ามาปรึกษาอาจารย์ประจำวิชาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุน
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารต้นทุนในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารต้นทุน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยการอธิบายวิธีการ แนวคิด ให้ได้มาซึ่งหลักฐานและการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
               2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
                   - สามารถนำเสนอรายงานที่ศึกษาค้นคว้า ทั้งในรูปแบบของการเขียนรายงาน และการนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนโดยวาจาได้อย่างเหมาะสม
               3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
                   - สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลรายงาน และเทคนิคการนำเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสม
1) Team based learning มอบหมายงานกลุ่ม เกี่ยวกับประเด็นการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธที่ทันสมัย
                2) แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธในเชิงธุรกิจ
               3) Online Mobile Balance learning นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมผ่านเทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา โดยทั้งผู้เรียนและผู้สอนเชื่อมต่อกับเครือขายคอมพิวเตอร์
               4) Cooperative Team Learning แบ่งกลุ่มย่อยส่งเสิรมการทำงานร่วมกัน ระหว่างสมาชิกที่มีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
               5) Collaborative Team Learning  การให้ผู้เรียนร่วมใจกันศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างเต็มความสามารถ  เน้นการเรียนรู้ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
1) ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2) ผลจากการแก้โจทย์ปัญหา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC143 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.4 2.1, 2.2, 2.3,2.3.1,3.2,3.3, การซักถามความรอบรู้ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ทุกสัปดาห์ 90%
2 4.1,4.2.4.3,4.4 การสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกันตามข้อตกลง ทุกสัปดาห์ 10%
ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางวิชาชีพบัญชี ซึ่งได้จาก  เว๊ปไซต์  ต่อไปนี้


เข้าถึงได้จาก hppt://www.nukbanchee.com
เข้าถึงได้จาก http://www.fap.or.th/
เข้าถึงได้จาก http://www.jap.tbs.tu.ac.th/index.php


         
-
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ฐานข้อมูล Thalis, ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น
วัดความรู้ความเข้าใจจากการซักถามข้อมูลจากเรื่องที่นำมาเสนอ
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยในระบบออนไลน์
เน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ
ให้กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ประเมินประเด็นการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธที่ทันสมัย รวมทั้งโจทย์ปัญหาที่นำมาใช้ในการฝึกกระบวนการบูรณาการระหว่างรายวิชากับธุรกิจ และ การตัดเกรด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาข้อบกพร่องของวิธีการสอน  วิธีการประเมิน  และ เนื้อหารายวิชา