ฟิสิกส์ทางการเกษตร

Agriculture Physics

1.1 เพื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์ ทัศนศาสตร์ และแม่เหล็ก – ไฟฟ้า 1.2 เพื่อเข้าใจวิทยาศาสตร์พื้นฐานของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรศาสตร์ 1.3 เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะปฏิบัติการที่เป็นระบบ 1.4 เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ 1.5 เพื่อสร้างเสริมจิตพิสัยในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบตามหลักทางวิทยาศาสตร์  
2.1 ปลูกฝังการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล 2.2 ส่งเสริมความให้มีความรู้ไปใช้ในวิชาชีพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป 2.3 สามารถนำความรู้ไปใช้ในวิชาชีพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป 2.4 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน  
ศึกษาและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ จลศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล คลื่น, เสียง,  อุณหพลศาสตร์, ไฟฟ้า, ทัศนศาสตร์, เซลล์แสงอาทิตย์และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่สำคัญทางฟิสิกส์ รวมถึงการสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคำนวณปัญหาด้านเกษตรกรรม
The study and laboratory practice about kinematics, dynamics, fluid mechanics, waves, sound, thermodynamics, electricity, optics, solar cells and fundamentals of radiation. Teaching focuses on the main principles of physics, including analytical skills and calculation skills development related to agricultural topics.  
    3.1  วันพุธ  เวลา 15.00 - 16.30 น.     3.2  facebook    watee panthuwat
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานในเวลาที่กำหนด 2. กำหนดข้อตกลงร่วมกันในการวัดผลระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
1. การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา 2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ   2. การเรียนแบบค้นพบ   (Discovery Learning)  3. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving) 4. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)   5. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การสังเกต 3.ข้อสอบอัตนัย 4.แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติการ
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. ยกตัวอย่างที่เหมาะสมในระหว่างการบรรยาย 2. มอบหมายงานให้นักศึกษา ทำแบบฝึกหัด 3. การรายงานผลการปฏิบัติการ
1. ทดสอบย่อย 2. แบบฝึกหัด รายงานการทดลอง และการนำเสนองาน
1.  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2.  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  
1. มอบหมายงานรายกลุ่ม หรือแบบฝึกหัดให้ทำเป็นกลุ่ม 2. ให้นำเสนองาน แบบฝึกหัด โดยกำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคน 3. สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำปฏิบัติการ
1. ประเมินจากความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมงานกลุ่ม 2. ประเมินจากการนำเสนองาน
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มอบหมายงานกลุ่มและนำเสนอ
ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCCC104 ฟิสิกส์ทางการเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.3,2.1,3.2 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค 4,5,13 9,17 25% 30%
2 1.3,2.1,3.2, 4.3,5.2 ประเมินจากรายงานการทดลอง ประเมินจากแบบฝึกหัด และงานที่มอบหมาย ประเมินจากความรับผิดชอบงานกลุ่ม ประเมินจากการนำเสนองาน ตลอดภาคการศึกษา 35%
3 1.3 การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ทางเกษตร
1. รศ.ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์, ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2. โจทย์ประกอบการเรียนฟิสิกส์. ผศ.จรัส บุณยธรรมา , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพฯ : สุริยาสาส์น,2543 3. ฟิสิกส์ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. ฟิสิกส์ 1 ทบวงมหาวิทยาลัย 5. ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย ฉันทนา อิสรางกูล ณ อยุธยา และอุไรวรรณ จุณภาค
6.  Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 9th Ed.
WWW.rmutphysics.com  
1.1    ผลการประเมินผู้สอนออนไลน์ 1.2    การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน   
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2   ติดตามงานที่มอบหมาย 2.3   การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน  
3.1 ปรับปรุงการเรียนการสอนจากผลการประเมินของนักศึกษา 3.2 จัดทำ และพัฒนาเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน   
4.1 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ 4.2 มีการบันทึกหลังการสอน  
5.1 นำผลที่ได้จากการประเมินของนักศึกษา คะแนนสอบ นำมาสรุปผล และพัฒนารายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป