โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม

Ruminant Nutrition and Feeding

1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบทางเดินอาหารของสัตว์กระเพาะรวม จุลชีพในกระเพาะรูเมน การย่อยและการดูดซึมโภชนะของสัตว์กระเพาะรวม
2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเมตาโบลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และสารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนของสัตว์กระเพาะรวม
3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้พืชท้องถิ่น และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอาหารสัตว์กระเพาะรวมและการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านโภชนะศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์กระเพาะรวม จุลชีพในกระเพาะรูเมน การย่อยและการดูดซึมโภชนะ และกระบวนการเมตาโบลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และสารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน การประยุกต์ใช้พืชท้องถิ่น และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอาหารสัตว์กระเพาะรวมและการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม
3-5
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง ศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร