องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานออกแบบ

Composition for Design

๑.๑ รู้และเข้าในส่วนประกอบพื้นฐาน (ทัศนธาตุ) ทางศิลปะ ๑.๒ ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามหัวข้อที่กำหนดด้วยวัสดุและ      การแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑.๓ มีทัศนคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะตามหลักองค์ประกอบศิลป์
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนวิชาองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะในการคลี่คลายรูปแบบ เลือกหาเทคนิควิธีการให้เหมาะสมกับการแสดงออก รวมทั้งสามารถประยุกต์หรือบูรณาการงานศิลปะร่วมกับศาสตร์ด้านอื่นๆได้และมีแบบเฉพาะตน
ศึกษา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ที่มาและความส าคัญ ขององค์ประกอบ ศิลป์ทัศนธาตุทางศิลปะ หลักการจัดองค์ประกอบ ด้วยวัสดุและ เทคนิควิธีการ ต่าง ๆ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ 
อาจารย์ผู้สอนจะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน จำนวน ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า  
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา ข้อ ๑  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ข้อ ๒  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น ข้อ ๓  มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ 
กำหนดให้มีการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ สอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดีและเสียสละ
ประเมินจากการตรวจสอบแผนการสอนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในทุกวิชา  ประเมินจากผลการดำเนินงานตามแผนการสอน และ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม  แก้ไข
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ ข้อ ๑ รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตรอื่นที่เกี่ยวข้อง(ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน)    ข้อ ๒ มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรม ศาสตร์อย่างเป็นระบบ ข้อ ๓ มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม (ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน)      ข้อ ๔  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม ศาสตรในสาขาวิชาที่ศึกษา
มุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ  แก้ไข
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ                   
 (๑) การทดสอบย่อย เช่นการทำภาพร่างก่อนขยายผลงานจริง                   
 (๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เป็นชิ้นงานใหญ่                    
(๓) ประเมินจากการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน                   
(๔) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
ข้อ ๑ สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน (ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน)      ข้อ ๒ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์     ข้อ ๓ สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้     ข้อ ๔ มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
ใช้กรณีศึกษา  การสร้างผลงานทางศิลปะ การมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อนำมาตีความถ่ายทอดเป็นผลงานเฉพาะตน การบูรณาการทางศิลปะ   การนำเสนองาน โดยอภิปรายเดี่ยวหรือกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  การปฏิบัติงานของนักศึกษา  และการนำเสนองาน  แก้ไข
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา ข้อ ๑ มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี (ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน) ข้อ ๒ มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ ๓ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
สอดแทรกเรื่องความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคม  มอบหมายงานหรือจัดกิจกรรมโดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม   การเคารพสิทธิและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   การประสานงานกับบุคคลภายนอก   การแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่น
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองาน และผลงานกลุ่มในชั้นเรียนและประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา ข้อ ๑ สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ ๒ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ ๓ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ    ให้นักศึกษาค้นคว้างานที่ต้องอาศัยการประมวลผล  โดยการใช้ตัวเลขเพื่อการจัดการข้อมูล   การนำเสนอที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สื่อสาร
ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลและตัวเลข  การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม   ประเมินจากการอธิบาย  การนำเสนอ
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย     ข้อ ๑ มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ (ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน)     ข้อ ๒ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง     ข้อ ๓ มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน          (1) มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ                                   
         (2) มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง                                   
         (3) มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษา โครงงาน สร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา .๑.คุณธรรม จริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปญัญา ๔.ทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ ๕.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖.ทักษะ พิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BAACC406 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานออกแบบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การนำเสนอผลงานตามหัวข้อที่ ๓, ๕, ๗ สอบกลางภาค การนำเสนอผลงานตามหัวข้อที่ ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๗ สอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา ประเมินการนำเสนอในแต่ละครั้ง จิตพิสัย ความสนใจ การเรียนสม่ำเสมอ การแต่งกายสะอาด การเข้าชั้นเรียน 3,5,7,10,12,14,16,17 การนำเสนอผลงาน ภาพร่างและขยายผลงานจริง รายสัปดาห์ 60% การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 40%
  ศิลปะเบื้องต้น วาดเส้น ระบายสี ใบหน้าสร้างสรรค์ / ชัยวัฒน์ การรื่นศรี,           กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2546           องค์ประกอบศิลป์ / สมภพ จงจิตต์โพธา, กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2554           องค์ประกอบของศิลปะ, ชลูด นิ่มเสมอ, กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531           ศิลปะคลาสสิก : สถาปัตยกรรม, ประติมากรรม, จิตกรรม / กฤษณา หงษ์อุเทน, กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2549           ศิลปะร่วมสมัย, วิรุณ ตั้งเจริญ, กรุงเทพฯ : วิฌวลอารต์, 2527           ศิลปะหลังสมัยใหม่ = Postmodern art / วิรุณ ตั้งเจริญ, กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2547           ศิลปะภายใต้แรงกดดัน = Arts under pressure / Joost Smiers ; แปลโดย ธวัชชัย อนุพงศ์อนันต์, กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2550
ไม่มี
วารสาร ศิลปะทั้งในและต่างประเทศ           - Art 4D           - Fine Arts           - Aesthetica - The Art and Culture Magazine - ART PAPERS, based in Atlanta, US   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ           http://www.deviantart.com/ http://www.art.net/ www.artinfo.com http://www.artbabble.org/ http://www.artcyclopedia.com/ http://www.artdaily.org/
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดทุกครั้ง
การสังเกตการณ์โดยผู้สอนประเมินผลรายสัปดาห์และรายเทอม - สรุปผลการเรียนของนักศึกษา - การประเมินผลสอบกลางภาคและปลายภาคจากชิ้นงานของนักศึกษา - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  แก้ไข
การวิจัยในและนอกชั้นเรียน - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน - โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา - ทวนสอบจากคะแนนงานที่มอบหมาย จากการสุ่มตัวอย่างผลงานของนักศึกษาจากอาจารย์ต่างหลักสูตร - ตรวจสอบผลการประเมินและกระบวนการศึกษา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ - เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากมุมมองทัศนคติ ที่หลากหลาย