การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ

Marketing for Entrepreneur

บทบาทและการจัดการทางการตลาดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและการวางแผนทางการตลาด วิธีการวางกลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการโดยใช้วิธีการใหม่ๆ การสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด
บทบาทและการจัดการทางการตลาดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและการวางแผนทางการตลาด วิธีการวางกลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการโดยใช้วิธีการใหม่ๆ การสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/สาขาวิชา  -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต  ซื่อตรงต่อหน้าที่  ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.1.2 มีความกตัญญู  ความเสียสละ ความอดทน  ความเพียรพยายาม 1.1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน 1.1.4 มีความเคารพต่อกฎ  ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.5   มีจิตสำนึกและมีนโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง  ความดี  และความชั่ว
 1.2.1 บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 1.2.2  ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย  การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.3.1  ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา  1.3.2  การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี  นิติศาสตร์  ศิลปะศาสตร์  และวิทยาศาสตร์               2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด  การเงิน  การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผนการปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 2.1.4   มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.2.2  ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชา โดยเน้นหลักของทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 2.2.3  มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด หรือรายงาน  และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3.1  ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2  ประเมินจากงานที่มอบหมาย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
3.1.1  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม  กิจกรรม  หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ 3.1.2  สามารถสืบค้น  จำแนก  และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 3.1.3  สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ 3.1.4  มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2.1  การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำโครงงานโดยให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 3.2.2  วิเคราะห์กรณีศึกษาทางการตลาด
5.1.1 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟัง 5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างมีเหตุผล 5.1.3 ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 5.1.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.5 สามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานอย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2.1  มอบหมายงาน ให้ค้นคว้าข้อมูลโดยให้ความสำคัญกับการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 5.2.2  การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมทั้งในรูปแบบรายงาน และการนำเสนอ
5.3.1  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
6.1.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม           6.1.3 สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
6.2.1 มอบหมายงานเกี่ยวกับการการวางแผนการตลาด โดยต้องหาข้อมูลหลากหลายด้าน 6.2.2 มอบหมายการจัดทำแผนการตลาด
6.3.1 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on) 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BBABA648 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.2 การทดสอบ -การสอบกลางภาค -การสอบปลายภาค 9 และ 18 25% และ 25%
2 2.1.3 , 3.1.2 , 4.1.2 , 5.1.4 - การวิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นคว้า การนำเสนอรายงาน - การทำรายงาน/งานที่มอบหมาย การส่งงานตามกำหนดเวลา ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 1.1.4 -การเข้าชั้นเรียน -การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ เรียบเรียงโดยอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร
รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา. กลยุทธ์การตลาด: การวางแผนการตลาด. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 2547. สุวิมล  แม้นจริง, ผศ., การจัดการตลาด. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2546 รศ.ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ. กลยุทธ์การตลาด  การบริหารการตลาด และกรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 2541. วารินทร์  สินสูงสุด, วันทิพย์  สินสูงสุด.  แผนการตลาด.  กรุงเทพฯ :  สยามมิตรการพิมพ์ , 2543. Kotler, Philip and Kelvin Keller.  Marketing  Management.  12th edition.  New Jersey : Pearson Education, 2006.
เอกสาร และข้อมูลสำคัญ Human Resource Management. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 . Marketing. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 . Business Planning. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 . Financial Analysis. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 . Production Management. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 .
หนังสือพิมพ์ธุรกิจต่าง ๆ เช่น ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ ฯลฯ วารสาร นิตยสาร บทความหรืองานวิจัยต่าง ๆ ทางการตลาด และ เว็บไซต์ทางธุรกิจ