การผลิตโคนม

Dairy Cattle Production

เพื่อศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ:
1. ทราบความสำคัญและสภาพการผลิตโคนมภาย
ในประเทศและต่างประเทศ 
2. บอกพันธ์ุโคนมที่สำคัญและเข้าใจหลักการปรับปรุงพันธุ์โคนม
3. ทราบมาตรฐานฟาร์มโคนม 
4. เข้าใจโรงเรือนและอุปกรณ์ และการจัดการที่เกี่ยวข้อง
5. เข้าใจอาหารและการให้อาหารโคนมในระยะต่าง ๆ 
6. เข้าใจการจัดการฝูงโคนมในระยะการผลิตต่าง ๆ 
7. เข้าใจหลักการบริหารฟาร์มโคนม  
8. ทราบแนวทางการจัดการของเสียในฟาร์มโคนม 
9. ทราบสุขศาสตร์และการจัดการสุขภาพฝูงโคนม
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและสภาพการผลิตโคนมภายในประเทศ พันธ์ุและการปรับปรุงพันธุ์  มาตรฐานฟาร์มโคนม โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการฝูงและการบริหารฟาร์มโคนม  การจัดการของเสีย สุขศาสตร์และการจัดการสุขภาพฝูงโคนม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BSCAG203 การผลิตโคนม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล