การวางแผนภาษีอากร

Tax Planning

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการบัญชีสำหรับรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประมวลรัษฎากร สำหรับผู้ประกอบธุรกิจประเภทบุคคลธรรมดา การยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี และสิ้นปี
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวและความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีของธุรกิจ และความเกี่ยวข้องกันกับการคำนวณภาษีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประเภทนิติบุคคลได้แก่
- การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การบันทึกรายการทางบัญชี และการแสดงรายงานในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการทางบัญชี และการแสดงรายงานในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ การจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษี การบันทึกรายการทางบัญชี และการแสดงรายงานในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี และสิ้นปี
1.3 เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้า การคำนวณภาษี และการแสดงแบบรายการทางภาษีของกิจการ รวมทั้งให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ภาษีสรรพากร
2.1 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการคำนวณภาษีสรรพากร บันทึกรายการทางบัญชีและจัดทำเอกสารทางบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอดคล้องกับที่ประมวลรัษฎากรกรกำหนด
2.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ศึกษาหลักการวางแผนภาษีอากร  ข้อแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษีกับการหนีภาษีและการหลบหลีกภาษี ศึกษาวิธีการประหยัดภาษีโดยถูกต้องตามกรอบของกฎหมายไม่ขัดต่อจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 7 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2) ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักบัญชีที่ดี ที่มีต่อหน้าที่ในการชำระภาษีสรรพากร
3) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
4) สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนได้
1)สอนหัวข้อจรรยาบรรณของนักบัญชี และยกตัวอย่างผลเสียหายของการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีที่ส่งผลต่อการเสียภาษีสรรพากร และให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีเพื่อเสียภาษีอย่างไม่ถูกต้อง และนำมาอภิปรายกันในชั้นเรียนสัปดาห์ละ 3 เรื่อง โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาทีก่อนการเรียนเนื้อหารายวิชา
2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการอภิปรายของนักศึกษา
2) ประเมินจากการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนก่อนการสอนทุกสัปดาห์ การประเมินผลการสอบกลางภาค โดยทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การติดตามการส่งรายงานเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้ การตรวจสมุดบัญชี และการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางบัญชี
2) แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเพื่อภาษีอากร ได้แก่ การคำนวณภาษี การบันทึกบัญชี และเอกสารทางภาษีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้นิติบุคคล
3) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4) มีความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ การจัดทำแบบแสดงรายงานทางภาษีสรรพากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับบัตร BOI เป็นต้น
5) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรในปัจจุบันที่มีต่อการบัญชีของธุรกิจ
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง และถาม – ตอบในชั้นเรียน
2) โจทย์ปัญหา
3) รายงานกลุ่ม
4) มอบหมายงานให้นักศึกษาติดตามประกาศกรมสรรพากรและวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการบัญชี
1) การตอบคำถามในชั้นเรียน
2) การทำโจทย์ปัญหาการรายงาน (งานกลุ่ม)
3) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
4) คุณภาพของงานที่มอบหมาย
1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง
-สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้ในการวิเคราะห์ และการทำรายงานกลุ่มได้ เช่น การหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ รายงานทางการเงินของกิจการได้ เป็นต้น
2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
- สามารถคำนวณและวิเคราะห์ภาษีจากข้อมูลที่สืบค้นได้ โดยการวิเคราะห์จากงบการเงินของกิจการตามวิธีการที่สรรพากรกำหนดได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผล เกี่ยวกับข้อมูลของกิจการ และนำเสนอได้
1) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม – ตอบในชั้นเรียน
2) การอภิปรายเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
3) การนำเสนอรายงาน (งานกลุ่ม)
1) การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
2) ผลงานจากการจัดทำรายงานและนำเสนองานกลุ่ม
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมกลุ่ม (การทำรายงานกลุ่ม) ได้โดยราบรื่น
3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
- สามารถช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาในการจัดทำรายงานได้ด้วยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ
มอบหมายงานกลุ่ม เกี่ยวกับการวางแผนภาษีธุรกิจ ได้แก่
- ธุรกิจร้านอาหาร
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- ธุรกิจการขายสินค้า
 
โดยให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากธุรกิจ เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน สื่อประกอบการรายงาน และนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยดำเนินการทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการวางแผนการจัดทำรายงานและรายงานผลความก้าวหน้าของรายงาน
1) นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่มตนเอง
2) ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
- สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคำนวณภาษี เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายงานทางการเงิน โดยการอธิบายวิธีการ แนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ และคำนวณภาษีได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
- สามารถนำเสนอรายงานที่ศึกษาค้นคว้า ทั้งในรูปแบบของการเขียนรายงาน และการนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนโดยวาจาได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
- สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลรายงาน และเทคนิคการนำเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสม
1) มอบหมายงานกลุ่ม เกี่ยวกับการวางแผนภาษีธุรกิจ ได้แก่
- ธุรกิจร้านอาหาร
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- ธุรกิจการขายสินค้า
โดยให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากธุรกิจ เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน สื่อประกอบการรายงาน และนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยดำเนินการทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการวางแผนการจัดทำรายงานและรายงานผลความก้าวหน้าของรายงาน
2) โจทย์ปัญหา
1) ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2) ผลจากการแก้โจทย์ปัญหา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC149 การวางแผนภาษีอากร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 การทดสอบก่อนเรียน การทดสอบย่อย สอบกลางภาค การสอบปลายภาค 1 2,4 8 15 10% 20% 25% 30%
2 2,3,4,5 รายงาน และ การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 3 10%
3 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง ทุกสัปดาห์ 5%
ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากร และการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ โดย ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม พิมพ์ ครั้งที่ 2, 2560
มาตรฐานการบัญชีไทย
พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543
ประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ประกาศ
คำพิพากษาศาลฎีกา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางวิชาชีพบัญชี และภาษีสรรพากรที่ควรติดตาม ได้แก่ ประกาศเกี่ยวกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จาก เวปไซต์ ต่อไปนี้
www.tfac.or.th
www.set.or.th
www.rd.go.th
        ใช้การทดสอบย่อย  ในแต่ละบท
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยในระบบออนไลน์
เน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการบัญชี และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษี
ให้กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ประเมินโดยพิจารณาจากข้อสอบ และ การตัดเกรด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นำเสนอข้อสอบ และ การตัดเกรด ก่อนที่จะมีการสอบและการประกาศผล
นำผลการประเมินในข้อ 1 และข้อ 2 ประกอบการพิจารณาข้อบกพร่องของวิธีการสอน วิธีการประเมิน และ เนื้อหารายวิชา