สถิติและการออกแบบการทดลอง

Statistics and Design of Experiment

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐานและพื้นที่ใต้โค้งปกติ การทดสอบสมมติฐาน และการทดสอบไคสแควร์ หลักการพื้นฐานที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบการทดลองบล็อกสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบการทดลองจัตุรัสละติน การประมาณค่าข้อมูลสูญหาย แผนแบบการทดลองบล็อกไม่บริบูรณ์ สปลิตพลอต แฟกทอเรียล การคอนฟาวนด์ แฟกทอเรียลเศษส่วน การเลือกใช้แผนแบบการทดลองที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐานและพื้นที่ใต้โค้งปกติ การทดสอบสมมติฐาน และการทดสอบไคสแควร์ หลักการพื้นฐานที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบการทดลองบล็อกสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบการทดลองจัตุรัสละติน การประมาณค่าข้อมูลสูญหาย แผนแบบการทดลองบล็อกไม่บริบูรณ์ สปลิตพลอต แฟกทอเรียล การคอนฟาวนด์ แฟกทอเรียลเศษส่วน การเลือกใช้แผนแบบการทดลองที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
การเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา การส่งงานตามเวลา เคารพกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนหลายชุด การยกตัวอย่างถึงผลเสียของการไม่มีวินัย การไม่ตรงต่อเวลา การไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การไม่เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม การไม่มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และการไม่มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การเคารพกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การทุจริตในการสอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน
มีความรู้และความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
บรรยายถึงหลักการที่สำคัญในทางทฤษฎีของรายวิชาสถิติและการออกแบบการทดลอง ซึ่งจะมีการใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นฐาน มอบหมายงานในชั้นเรียนที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในงานจริงด้วยวิธีที่เหมาะสม
การสอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรายวิชาสถิติและการออกแบบการทดลอง มอบหมายงานในชั้นเรียนที่มีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านสถิติและการออกแบบการทดลองได้อย่างมีระบบ รวมถึงการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
การสอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
มอบหมายงานในชั้นเรียนที่เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ และทำให้รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย
ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
มอบหมายงานในชั้นเรียนที่เป็นการฝึกทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ การใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
การสอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 5.1.1, 5.1.3 สอบย่อย ครั้งที่ 1 สอบกลางภาค สอบย่อย ครั้งที่ 2 สอบย่อย ครั้งที่ 3 สอบปลายภาค 4 9 11 13 18 10% 25% 10% 10% 25%
กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข. (2563). เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติและการออกแบบการทดลอง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา: เชียงใหม่. สายชล สินสมบูรณ์ทอง. (2553). สถิติเบื้องต้น. จามจุรีโปรดักท์: กรุงเทพฯ. สายชล สินสมบูรณ์ทอง. (2558). การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1. จามจุรีโปรดักท์: กรุงเทพฯ. สายชล สินสมบูรณ์ทอง. (2558). การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2. จามจุรีโปรดักท์: กรุงเทพฯ.
ตำราหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถิติและการออกแบบการทดลอง
ประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสถิติและการออกแบบการทดลอง ทำการประเมินออนไลน์
การนำเสนอระดับคะแนนหรือเกรดต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการประจำคณะ
การสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดให้มีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแล้ว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด
ผู้สอนจะประเมินเนื้อหาและวิธีการสอนจากการประเมินของนักศึกษา เพื่อทำการปรับปรุงเนื้อหาในทุก ภาคการศึกษา พร้อมข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป