คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

Quality of Aquatic Animals and Products

รู้จักชนิดสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ำหลังถูกจับจนกระทั่งก่อนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เข้าใจถึงการประเมินคุณภาพของสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ เข้าใจถึงหลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำประเภทต่างๆ ทราบถึงหลักการในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
1.เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและมีทักษะด้านคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์มากขึ้น
2. นักศึกษานำความรู้และทักษะไปใช้ในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์สอดคล้องกับการแปลงในโลกปัจจุบัน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ หลักเบื้องต้นในการเตรียมและเก็บรักษาสัตว์น้ำสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเสื่อมเสียคุณภาพของวัตถุดิบสัตว์น้ำก่อนการแปรรูป การตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กฎหมายและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
๑.๑.๑) ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
             ๑.๑.๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
             ๑.๑.๓) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
             ๑.๑.๔) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นกลุ่มและสามารถแก้ไขปัญหา  ข้อขัดแย้ง
๑.๒.๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การทำงาน และการนำเอาความรู้ที่ได้จากวิชาคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ไปใช้ในชีวิตจริง
             ๑.๒.๒) มอบหมายให้ทำรายงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
  ๑.๒.๓) อภิปรายกลุ่ม
    ๑.๓.๑) ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
    ๑.๓.๒) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
    ๑.๓.๓) ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
              ๑.๓.๔) สังเกตความสนใจและซักถามระหว่างการบรรยาย
๒.๑.๑) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถนำความรู้ในวิชาคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์มาบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงได้
              ๒.๑.๒) มีความสนใจและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัย), ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมง
              ๒.๑.๓) สามารถพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการทำผลิตภัณฑ์ประมงชนิดต่างๆ ตลอดกระบวนการผลิตได้
             ๒.๒.๑) บรรยายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ หลักเบื้องต้นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเสื่อมเสียคุณภาพของวัตถุดิบสัตว์น้ำก่อนการแปรรูป การตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กฎหมายและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางประมงที่น่าสนใจ และสร้างรายได้
               ๒.๒.๒) มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าบทความ ความรู้ใหม่ๆ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
             ๒.๒.๓) มอบหมายให้ทำรายงานบทปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
               ๒.๓.๑) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
             ๒.๓.๒) ประเมินผลจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล ความสนใจและซักถามระหว่างการบรรยาย
               ๒.๓.๓) ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานตามกำหนดเวลา
๓.๑.๑) พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ มีการค้นคว้าแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง
     ๓.๑.๒) สามารถใช้ทักษะ ความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานทางวิชากรและวิชาชีพ
               ๓.๑.๓) มีทักษะปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน จากเนื้อหาสาระสำคัญของวิชาคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
๓.๒.๑) มีบทปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์ทางประมงประเภทต่างๆ ตามกระบวนการ               
              ๓.๒.๒) ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้มีการระดมสมองในการแก้ไขปัญหา และวิจารณ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
              ๓.๓.๑) ประเมินจากการตอบปัญหาในชั้นเรียน 
              ๓.๓.๒) การทดสอบย่อย (Quiz)  การสอบกลางภาคและปลายภาค
              ๓.๓.๓) การนำเสนอผลงานทั้งแบบรายบุคคลและกลุ่ม
               ๔.๑.๑) สามารถทำงานเป็นกลุ่มและรับผิดชอบร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
               ๔.๑.๒) สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกสถานภาพ
               ๔.๑.๓) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
      ๔.๒.๒) อธิบายข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
                ๔.๒.๓) แบ่งกลุ่มนักศึกษาในภาคปฏิบัติ กำหนดหัวหน้ากลุ่มหมุนเวียนภายในกลุ่ม
                ๔.๓.๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมายทำงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และคุณภาพของงานเป็นไปตามที่กำหนด
                ๔.๓.๒) ตรวจสอบความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การแต่งกายที่เหมาะสม และการทำความสะอาดหลังการปฏิบัติ
                ๔.๓.๓) สังเกตและให้นักศึกษาประเมินการทำงานของสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งนักศึกษาอื่น ๆ ในรายวิชาทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ
๕.๑.๑) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและจัดการข้อมูล
                ๕.๑.๒) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                ๕.๑.๓) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด
                ๕.๑.๔) สามารถใช้ภาษาไทยในการนำเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสม และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และเหมาะสม
               ๕.๑.๕) ามารถเลือกใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อปรับปรุงส่วนผสมต่างๆส   ในการทำผลิตภัณฑ์ประมงได้อย่างเหมาะสม
๕.๒.๑) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งจากอินเตอร์เน็ต, หนังสือในห้องสมุด และแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
                ๕.๒.๒) การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล
                ๕.๒.๓) ทำรายงานโดยเน้นแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
                ๕.๒.๔) นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เช่น การใช้ Power point ที่เข้าใจ
       ๕.๓.๑) ทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงานและการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                  
                ๕.๓.๒) ทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
                ๕.๓.๓) รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมและความต่อเนื่องของเนื้อหาที่นำเสนอเข้าใจง่าย  
๖.๑.๑) มีทักษะการบริหารเวลาในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
    ๖.๑.๒) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในปฏิบัติการที่เหมาะสม
    ๖.๑.๓) มีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
    ๖.๒.๑) อธิบายวิธีการปฏิบัติ และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ
    ๖.๒.๒) สาธิตและแนะนำทักษะการปฏิบัติ กำชับการควบคุมระหว่างกระบวนการปฏิบัติ และมีการสอบภาคปฏิบัติ
๖.๓.๑) ประเมินความสำเร็จของงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม
               ๖.๓.๒) ประเมินการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 3.2, สอบกลางภาค สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 18 สอบกลางภาคเรียน 30% สอบปลายภาคเรียน 30%
2 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2 การส่งรายงานผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบัติการ - ความร่วมมือในการทำงานเป็นหมู่คณะทำ (ภาคปฏิบัติ) - ความสนใจในงานที่ได้รับมอบหมาย - การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน - การคำนวณส่วนผสมต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ - รสชาติของผลิตภัณฑ์ที่ได้ปฏิบัติ ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 30
3 1.2, 1.4 - การเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอและการแต่งกายเข้าห้องเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ - การอภิปรายผลหน้าชั้นเรียน - การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน - การมีส่วนร่วมในการตอบคำถามต่างๆ - การเก็บอุปกรณ์หลังใช้งาน ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
นงลักษณ์ สุทธิวนิช.  2531.  คุณภาพสัตว์น้ำ.  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ประเสริฐ สายสิทธิ์.  2516.  ผลิตภัณฑ์ประมงและหลักการถนอม.  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. มัทนา แสงจินดาวงษ์.  2538.  จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง.  ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. มัทนา แสงจินดาวงษ์. 2545.  ผลิตภัณฑ์ประมง.  ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สุทธวัฒน์  เบญจกุล,ดร.  2548.  เคมีและคุณภาพสัตว์น้ำ.  สำนักพิมพ์โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, กรุงเทพฯ.  344 น. อรวรรณ คงพันธุ์ รัศมีพร จิระเดชประไพ และวัชรี คงรัตน์.  2550.  การแปรรูปสัตว์น้ำ.  กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  Pigott, George M. and Tucker, Barbee W.  1990.  Seafood : effects of technology on nutrition. New York : M. Dekke. Ruiter, A.  1995.  Fish and Fishery products : Composition, nutritive properties and stability. Oxon : CAB International.
     บทความเกี่ยวกับคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงต่างๆ จากเว็บไซต์ต่างๆ  และอื่นๆ ตามความเหมาะสมของเหตุการณ์และความเป็นปัจจุบัน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้

ผลการทดสอบย่อย (Quiz) ผลการเรียนของนักศึกษา

การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้

การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร

มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมิน
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น คือ มีการปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4