กลศาสตร์ของวัสดุ 1

Mechanics of Materials 1

1 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความเค้นและความเครียด 2 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับภาชนะเก็บความดันผนังบางและแรงบิดในเพลา 3 คำนวณหาค่าแรงหรือความเค้นได้ 4 เห็นความสำคัญในรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในกลศาสตร์ทางวิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาและตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับความเค้น ความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นจากความร้อน คานเชิงประกอบ ความเค้นผนังบาง การต่อโครงสร้างด้วยหมุดย้ำและการเชื่อม การบิดตัวของเพลา ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน การรวมความเค้น
1 ชั่วโมง เฉพาะรายที่ต้องการขอคำแนะนำ
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(1) สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม (2) แนะนำและยกตัวอย่าง, บอกระเบียบการเข้าชั้นเรียน (3) ปลูกฝังจรรณยาบรรณวิชาชีพ
(1) ประเมินผลจากการเสวนา โดยสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกด้านเจตคติ (2) ผลการเข้าชั้นเรียน, การส่งงานที่มอบหมายตามเวลา (3) ประเมินผลจากการเสวนา
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(1) สอน อธิบาย ยกตัวอย่าง, การวิเคราะห์กรณีศึกษา (2) สอน อธิบาย ยกตัวอย่าง (3) อธิบายความเชื่อมโยงของความรู้ในวิชาที่ศึกษากับ (4) สอนโดยเน้นหลักทางทฤษฏีและการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
(1) งานที่มอบหมาย และ/หรือ การสอบย่อย และ/หรือ สอบกลางภาค และ/หรือ สอบปลายภาค (2) งานที่มอบหมาย และ/หรือ การสอบย่อย และ/หรือ สอบกลางภาค และ/หรือ สอบปลายภาค (3) ประเมินผลจากการเสวนา (4) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(1) แนะนำในห้องเรียน (2) สอน อธิบาย ยกตัวอย่าง (3) สอน อธิบาย ยกตัวอย่าง (4) สอน อธิบาย ยกตัวอย่าง, แนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและ
(1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา, ประเมินผลจากการเสวนา (2) งานที่มอบหมาย และ/หรือ การสอบย่อย และ/หรือ สอบกลางภาค และ/หรือ สอบปลายภาค (3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ประเมินจากการเสวนา (4) ประเมินจากการเสวนา
(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (2) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
(1) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ (2) แนะนำในห้องเรียน, สอดแทรกในการเรียนการสอน
(1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย (2) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ประเมินจากการเสวนา
(1) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (2) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ (3) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
(1) แนะนำในห้องเรียน แนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล (elearning.rmutl.ac.th) (2) อธิบาย แนะนำในห้องเรียน (3) ฝึกทักษะ ตามหัวข้อทางวิชาการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ
(1) จำนวนนักศึกษาที่เข้ามาสืบค้นข้อมูลในwebsite (2) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา (3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2. 3. 4. 1 2. 3. 1 2. 1 2. 3. 4. 1 2. 3. 1 2.
1 TEDCV002 กลศาสตร์ของวัสดุ 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การมีส่วนร่วม การเขัาเรียน ตลอดภาคเรียน 10%
2 งานมอบหมาย ตลอดภาคเรียน 10%
3 ทดสอบย่อย ตลอดภาคเรียน 15%
4 สอบกลางภาค 10 35%
5 สอบปลายภาค 17 30%
Mechanics of Materials 8th, Russell C. Hibbeler
Mechanics of Materials 7th, Ferdinand Beer, Russell Johnston Jr., John Dewolf and David Mazurek
-
ให้ค้นคว้าขอมูลทาง Internet และ ห้องสมุดเพิ่มเติม
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1 การสังเกตการณ์ผู้เรียนขณะทำการสอน 2 ผลการเรียนของนักศึกษา
1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่อเนื่อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ