เว็บเทคโนโลยี

Web Technology

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานและการใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต เข้าใจหลักการทำงานโพรโทคอลเอชทีทีพี เอฟทีทีเอส CSS  PHP ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลฝั่งไคลเอนต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การควบคุมสถานะ และการติดต่อกับฐานข้อมูล
1. โครงสร้าง สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บ HTTP, HTTPS 2. การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบงานผ่านเว็บด้วยภาษา HTML, CSS, PHP, JavaScript   3. การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน ผ่านเว็บที่สามารถทำงานเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์   4. การนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อการศึกษาหรือการทำงานด้านเว็บเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 5. สามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่น เพื่อนำควารรู้มาแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านการพัฒนาเว็บได้ 
ศึกษาการทำงานและการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต เข้าใจหลักการทำงาน โพรโทคอล เอชทีทีพี เอฟทีทีพีเอส ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลฝั่งไคลเอนต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การควบคุม สถานะ การติดต่อกับฐานข้อมูล และการพัฒนาเนื้อหาสื่อดิจิทัล
1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามในการ ทำงานเป็นทีม 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ ผู้อื่น 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการ สอน 2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และการแต่งกายให้เป็นตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย 3) มอบหมายให้นิสิตทำงานเป็น กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิก กลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการตรง เวลาของนิสิตในการเข้า ชั้นเรียน การส่งงานตาม กำหนดระยะเวลาที่ มอบหมายและการร่วม กิจกรรม 2) ประเมินจากความ รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ไม่คัดลอกงาน ผู้อื่น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล