การเพิ่มผลผลิต

Productivity

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
สินอ่ำ, จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว, นพเกล้า ศิริพลไพบูลย์, วรินธร เจนวิกัย และศุภชัย อาชีวระงับโรค. (2563). หลักการเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ. (2561). วงจรการควบคุมคุณภาพหรือวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle). สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562, จาก http://www.iok2u.com
คำนาย อภิปรัชญาสกุล. (2559). การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพฯ: โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง.
ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี. (2550). การบริหารความเสี่ยง. กรุงเทพฯ: เอกซ์เปอร์เน็ท.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์(ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และ ฉัตยาพร เสมอใจ. (2556). การจัดการ. กรุงเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชั่น.
ดวงใจ หทัยรัตน์ศิริ. (2557). เทคนิคการรักษาระบบมาตรฐาน ISO 9001 อย่าง ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: โรแบร์พับลิชชิ่ง.
เดชา อัครศรีสวัสดิ์. (2558). การบริหารผลิตภาพและคุณภาพเบื้องต้น. สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562, จาก http://library.dip.go.th/multim 1/ebook

อ่วมอ้อ. (2547). การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม. (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2561). การจัดการสมัยใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ศูนย์ หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บรรจง จันทมาศ. (2544). ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2000. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
_____ . (2548). การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
บุษราคัม พลายม่วง และ ศุภรัตน์ วิริยะไพบูลย์. (2558). การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมคุณภาพของกระบวนการตัดเสื้อฟุตบอลของบริษัท เอ็นเค แอพ
พาเรล จำกัด ด้วยเทคนิคสถิติ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.