เคมีอาหาร 2

Food Chemistry 2

1.1  สามารถอธิบาย องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารของอาหารแต่ละประเภทได้
1.2  มีความเข้าใจในหลักการด้านงานวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหารแต่ละประเภท และมีทักษะการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์สาระสำคัญในอาหารแต่ละประเภทได้
1.3  สามารถอธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และชีวเคมีของอาหารแต่ละประเภทได้
1.4  สามารถเลือกใช้วัตถุเจือปน และสารเติมแต่ในอาหารได้เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภทได้
1.5  สามารถวิเคราะห์อาหารด้วยเครื่องมือชั้นสูงได้
นักศึกษามีปัญหาเรื่องการเขียนรายงาน คำนวณสังเกตจากรายงานที่นักศึกษาส่ง ไม่ว่าจะเป็นการหา Molarity, Normality, การเตรียมสารละลาย, การเตรียมบัฟเฟอร์ และการคำนวณหาปริมาณสารจากกราฟมาตรฐาน ซึ่งนักศึกษาจะคัดลอกผลงานเพื่อนมาส่งอาจารย์ จากภาคการศึกษาที่ผ่านมา การปรับปรุงการสอน อาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติมทักษะการเตรียมสาร และการคำนวณในบทปฏิบัติการโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เตรียมสารเองก่อนที่จะใช้ในบทปฏิบัติการ
เพื่อนำความรู้จากงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดที่เป็น Substrate ของการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาล ที่เป็นงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินมาเพิ่มเติมในส่วนบทปฏิบัติการ
ศึกษาองค์ประกอบ คุณสมบัติและปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการแปรรูป การเก็บรักษาและการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ธัญพืช ไขมัน น้ำมัน น้ำนมและผลิตภัณฑ์ ปฏิกิริยาสีน้ำตาลในอาหาร เอ็นไซม์ในอาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูง และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์อาหาร
      The study of food compositions, chemical changes (vegetables, fruits, meats, fat, oil, milk and its products); browning reactions; enzymes; food additives; advance instruments chemical analysis and its application in food included.
จัดให้นิสิตพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
    3.1 วันพุธ พฤหัส เวลา 16.30 - 17.30 น. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โทร.055-298438 ต่อ 2210
   3.2  e-mail; surinipo@gmail.com เวลา 19.00 – 20.00 น. วันจันทร์ถึงพฤหัส
 
˜1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
˜1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผิอื่น
1. ปลูกฝังวินัยการตรงต่อเวลาให้กับนักศึกษา และระเบียบวินัยการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ปลูกฝังเรื่องการเลือกใช้สารเคมี และอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในรายวิชา
 
1. มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม โดยฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน โดยฝึกให้รู้หน้าที่การเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
3. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ไม่กระทำการทุจริตยกตัวอย่างเช่น การสอบหรือลอกการบ้านผู้อื่น
4. สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม ของการใช้สารเคมี หรือสารเจือปนในอุตสาหกรรมอาหาร โดยตระหนักถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ
1. จากการสังเกต ความตรงต่อเวลาและการแต่งกสยของนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียน และจากรายงานที่มีการส่งตรงเวลาตามระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากจำนวนครั้งที่นักศึกษาทีถูกร้องเรียนเรื่องการกระทำทุจริต
 
 
1. ประเมินจากการสังเกต และสอบถามสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายงาน จากการสอบถามถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและสังเกต จากกระบวนการทำงานตั้งแต่งวางแผนแบ่งงาน เก็บข้อมูล จัดทำ นำเสนอ และการตอบคำถาม
2. ประเมินจากการแสดงออกที่อาจารย์สังเกตจากการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
˜2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
1. การบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2. ตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปรายโดยใช้หลักการของเคมีอาหาร
3. สอนปฏิบัติโดยให้นักศึกษาฝึกการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการทดลอง
4. จัดให้มีจัดทำรายงานในเนื้อหาวิชาสอน พร้อมทั้งให้นักศึกษานำเสนอ และมีการตอบข้อซักถามภายในชั้นเรียน
 
 
 
 
1. มอบหมายงานในหัวข้อที่นักศึกษาให้ความสนใจ โดยเป็นหัวข้อด้านเคมีอาหาร โดยให้นักศึกษาคิดหัวข้อย่อย รวบรวมข้อมูลคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา นำเสนอ และจัดทำรายงาน
2. ให้นักศึกษานำเสนองานโดยอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายงานของนักศึกษา
1. ประเมินจากการตอบคำถามในชั้นเรียน
2. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากคะแนนสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ประเมินจากเนื้อหาและความถูกต้องของรายงานที่นักศึกษานำเสนอ
2. ประเมินจากการตอบคำถาม
3. ประเมินจากเหตุผลและความถูกต้องของศาสตร์วิชาที่นักศึกษาใช้อธิบายและอ้างอิง
˜3.4 มีทักษะในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา˜3.4 มีทักษะในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา
1. สอนโดยให้นักศึกษาฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเคมีอาหาร โดยให้นักศึกษาต้องปฏิบัติจริงทุกคน
1. ประเมินจากการสังเกตความถูกต้องระหว่างการปฏิบัติของนักศึกษา
2. ประเมินจากการทดสอบภาคปฏิบัติ
˜4.1  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเอง และรับผิดชอบในงานกลุ่ม
˜4.2  สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. มอบหมายให้งานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม ให้อิสระนักศึกษาในการกำหนดหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงอกของนักศึกษาในการเตรียมงาน ระหว่างการทำงาน และการนำเสนองาน
˜5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักการเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สอนให้นักศึกษาใช้  Power point หรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อนำเสนอผลงาน
2. มอบหมายงานให้นักศึกษานำเสนอ โดยการสรุปประเด็นที่สำคัญ และตามระยะเวลาที่กำหนด
1. ประเมินจากการสรุปประเด็นของนักศึกษา ลำดับหัวข้อการนำเสนอ
2. ประเมินจากการตอบคำถามของนักศึกษา
3. ประเมินจากความพอใจของผู้เข้าร่วมฟังนักศึกษานำเสนองาน
˜6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ              อุปกรณ์และวิธีการรวมถึงความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดสรรเวลาการสอนทั้งภาคบรรยาย และปฏิบัติให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษของการไม่ตรงต่อเวลาให้ชัดเจน
2. แบ่งกลุ่มในภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษาใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเคมีอาหาร
1. ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาของนักศึกษา
2. ประเมินจากความสามารถในการปฏิบัติได้ ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ของนักศึกษา
3. ประเมินจากการสังเกตการเอาใจใส่ในการใช้เครื่องมือและดูแลการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะ พิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 3 4 1 1 1
1 BSCFT009 เคมีอาหาร 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 6.1 - จำนวนครั้งการเข้าเรียนต้องเกิน 80% - การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน - คะแนนกิจกรรมส่วนมหาวิทยาลัย 1-8 และ 10-16 10%
2 2.1,2.3 - การสอบกลางภาค 9 25%
3 2.1,2.3 - การสอบปลายภาค 17 25%
4 3.4,6.1,4.1 - การปฏิบัติการทางเคมีอาหาร 1-8 และ 10-16 30% -เล่มรายงาน 15% -การทำแล็ป 15%
5 4.1,3.4, 5.1,6.1 การนำเสนองาน/การรายงานมอบ 16 10%
สุริยาพร นิพรรัมย์. 2564. เอกสารประกอบบรรยายรายวิชา BSCFT009 เคมีอาหาร 2 (power point และเอกสารประกอบ)
Akoh, C. C., & Min, D. B. (2008). Food lipids: chemistry, nutrition, and biotechnology. CRC Press.
Belitz, H.D., Grosch, W. and Schieberle, P. (2009). Food Chemistry. 4th Edition, Springer-Verlag, Berlin, 1070 p.
Schramm, L. L. (2006). Emulsions, foams, and suspensions: fundamentals and applications. John Wiley & Sons.
Wrolstad, R. E., Decker, E. A., Schwartz, S. J., & Sporns, P. (2005). Handbook of food analytical chemistry, water, proteins, enzymes, lipids, and carbohydrates. John Wiley & Sons.
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. (2539). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 504 หน้า.
นิธิยา รัตนาปนนท์. (2539). เคมีอาหาร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 340 หน้า.
www.fda.moph.go.th
http://www.fda.gov
www.sciencedirect.com
www.ift.org/cms
www.thaifoodscience.com
www.fostat.org/index.php
www.foodsciencetoday.com
www.nfi.or.th/index.asp
www.foodfocusthailand.com/home.php
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนจัดได้ชี้แจงแบบประเมินทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา หลังจากที่ได้ศึกษารายวิชาเคมีอาหาร 2 ครบ 15 สัปดาห์ โดยให้นักศึกษาประเมินหลังจากการสอบปลายภาค ว่านักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ประโยชน์ ที่นักศึกษาได้รับ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากนักศึกษา เพื่อการปรับปรุงรายวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันประเมินการสอน โดยประเมินจากนักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน และสภาพแวดล้อมระหว่างการเรียนการสอน โดยประเมินจากกระบวนการสอน ผลที่เกิดกับนักศึกษา หลังจากสอบปลายภาค
 การสอนถูกปรับปรุงโดยนำข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการประเมินการสอน ข้อมูลที่นักศึกษาประเมิน ข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จากงานวิจัยข้อมูลจากการฝึกอบรมต่าง ข้อมูลจาก มคอ.5 จากปีการศึกษาที่ผ่านมา หรือคำแนะนำจากอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์การสอนรายวิชาเคมีอาหาร2 มาปรับปรุงเนื้อหาภาคทฤษฎี บทปฏิบัติการ และวิธีการสอนให้สามารถสอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนและระดับขั้นคะแนน โดยการสุ่มรายวิชา และนักศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลการประเมินการจากนักศึกษา คะแนนสอบของนักศึกษา สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และปัญหาที่นักศึกษาเข้าปรึกษากับอาจารย์ โดยอาจารย์ผู้สอนนำข้อมูลดังกล่าวเข้าขอคำปรึกษาภายในที่ประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรท่านอื่นๆ เพื่อร่วมกันแนะนำแนวทาง วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหา อีกทั้งยังนำข้อมูลดังกล่าวไปทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้  หากมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการจะนำเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป