ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

Enterprise Resource Planning

1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสงานของระบบการทำงานในองค์กร
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบระบบการเชื่อมโยงของกระแสงานในองค์กรทั้งแบบ Manual และแบบใช้ซอฟต์แวร์ ERP
เพื่อการออกแบบ ปรับปรุง นำไปใช้งาน เกี่ยวกับระบบ ERP 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล