สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

Environment and Sustainable Development

1. เข้าใจเกี่ยวกับทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เข้าใจระบบนิเวศาและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3. เข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
4. เข้าใจกฎหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
5. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. เข้าใจการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
7. เข้าใจแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
8. เข้าใจการเลือกใช้แหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสีเขียว
9. นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของแต่ละสาขาวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กฎหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้แหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสีเขียว นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม
3.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5.เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6.สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
7.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
2.จัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำเสนอ
3.กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กฎหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้แหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสีเขียว นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน สไลด์ประกอบการสอน และมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียน และจัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.ประเมินจากแบบฝึกหัดประจำบทก่อนสอบกลางภาคและหลังสอบกลางภาค
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี
การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
1.สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
3.สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1.พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2.พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3.พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1.จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเกี่ยวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
3.การนำเสนอรายงาน
1.ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2.ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3.ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
1.พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
2.พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
3.พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
4.ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2.นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2.ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะกรวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 20% 20%
2 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3 แบบฝึกหัดประจำบทก่อนสอบกลางภาค 8 25%
3 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3 แบบฝึกหัดประจำบทหลังสอบกลางภาค 16 25%
4 1.2, 1.3 การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย ตลอดภาค การศึกษา 10%
1.จักรพันธ์ ปัญจะสุวรรณ. 2545. การจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ :
โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์.
2.นิวัติ เรืองพานิช. 2542. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ :
ลินคอร์น โปรโมชัน.
3.วิสูตร พึ่งชื่น. 2544. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ก วิวรรธน์.