การตลาดบริการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Services Marketing and Customer Relationship Management

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฏีและแนวคิดของการตลาดบริการสมัยใหม่ การวิเคราะห์ การกำหนดกลยุทธ์ การวางตำแหน่ง และการสร้างความแตกต่างของการบริการ รวมถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการตลาดบริการสมัยใหม่และการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อความสำเร็จของธุรกิจบริการ
ทฤษฏีและแนวคิดของการตลาดบริการสมัยใหม่ ประเภทของธุรกิจบริการ การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์สถานการณ์  การกำหนดกลยุทธ์ของตลาดบริการ การวางตำแหน่งบริการ การสร้างความแตกต่างของบริการ คุณภาพในการให้บริการ กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าเดิมและสร้างลูกค้าใหม่ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร พนักงาน เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การนำเทคนิคการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไปใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ประโยชน์และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาขององค์กรธุรกิจต่างๆ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อความสำเร็จของธุรกิจบริการ
-อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
-อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ1ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BBABA651 การตลาดบริการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 และ 17 สอบกลางภาค 30% สอบปลายภาค 30%
2 การวิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นคว้า การนำเสนอ การทำงานที่มอบหมาย การส่งงานตามกำหนดเวลา ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ และสุพจน์ กฤษฏาธาร.  2563. การตลาดบริการ พิมพ์ครั้งที่12.  ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ธีรศักดิ์  กำบรรณารักษ์.  2550.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก.  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
บทความ งานวิจัยต่างๆ ทางการตลาด เวปไซต์ทางธุรกิจ จากฐานข้อมูลออนไลน์
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3การติดต่อ ปรึกษา ส่งงานทางสื่อโซเชียลที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้
2.1ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2ผลงานกลุ่มของนักศึกษา
2.3การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ได้ดังนี้
4.1การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น
4.2การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
5.1ปรับปรุงรายวิชาทุก3ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ4
5.2เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการตลาดบริการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น