การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

Integrated Marketing Communication

เพื่อศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดโดยใช้เครื่องมือการสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการเขีนแผนการสื่อสารตลอดจนการวัดผลและประเมินผล
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ทางการสื่อสารการตลาดในยุคตลาดดิจิทัล
บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารการตลาด ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การผสมผสานสื่อระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์ กลยุทธ์การสื่อสารตลาดดิจิทัล การจัดการเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแผนการตลาด การสร้างเนื้อหาสำหรับการสื่อสาร และการวัดผลและประเิมนผลของการสื่อสาร
1 ชั่วโมง/คน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์กับบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hand-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BBABA635 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล