การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

Electric Drives

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เข้าใจคุณลักษณะโหลดของ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เข้าใจย่านการทำงานของระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เข้าใจวิธีการเบรก ของมอเตอร์ไฟฟ้า เข้าใจการส่งและขนาดกำลังไฟฟ้า เข้าใจคุณลักษณะความเร็วและแรงบิดของ มอเตอร์ไฟฟ้า เข้าใจระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เข้าใจระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าใจระบบขับเคลื่อนเซอร์โว สามารถประยุกต์ใช้งานระบบขับเคลื่อนด้วย ไฟฟ้ากับระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจ สำหรับแก้ปัญหาในวิชาการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ทันกับการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า คุณลักษณะโหลดของ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ย่านการทำงานของระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า วิธีการเบรก ของมอเตอร์ไฟฟ้า การส่งและขนาดกำลังไฟฟ้า คุณลักษณะความเร็วและแรงบิดของ มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว การประยุกต์ใช้งานระบบขับเคลื่อนด้วย ไฟฟ้ากับระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลำดับความสำคัญ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกร อภิปรายกลุ่ม กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
(1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

(2) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

(4) ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน คือ 

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(2) ด้านความรู้ 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 

(2) ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
(1) การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 

(2) อภิปรายกลุ่ม 

(3) วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำหลักการทางด้านวิศวกรรมไปใช้ 

(4) การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
(1) สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ 

(2) วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน 

(3)สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
(1) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

(2) พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 

(3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
(1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

(2)มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

(3)การนำเสนอรายงาน
(1) ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 

(2) ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 

(3) ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
(1) ทักษะการคิดเชิงวิศวกรรม 

(2) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน 

(3) พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 

(4)ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

(2) นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(1) ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลและความ รับผิดชอบ 5.ด้านทักษะ การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ุ6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEE112 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทที่1-3 บทที่4-5 สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน 9 17 35% 35%
2 บทที่1-5 ตรวจรายงาน 8 16 10% 10%
3 บทที่1-5 เช็คชื่อเข้าชั้นเรียนและความตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
โครงการสอนรายวิชาการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 

Michael E. Brumbach. Electronic Variable Speed Drives. 

R. Krishnan. Electric Motor Drives : modeling, analysis and control. 

D. W. Novoty, T. A. Lipo. Vector Control and Dynamics of AC Drives. 

Nisit K. De, Prasanta K. Sen. Electric Drives 

พรจิต  ประทุมสุวรรณ. พื้นฐานการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น http://ieeexplore.ieee.org
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้  2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน  2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา  2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้  3.1  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน  3.2   ผลการเรียนของนักศึกษา  3.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้  4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้  5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ