การพยากรณ์การตลาด

Marketing Forecasting

ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงกระบวนการพยากรณ์ อุปสงค์ของตลาด ตลอดจนอาศัยข้อมูลทางสถิติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งการประเมินผลการพยากรณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
6
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์กับบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBABA627 การพยากรณ์การตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล