โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Architecture and Organization

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและการวัดประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานและนำไปประยุกต์กับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ เช่น ตัวประมวลผลกลาง ชุดคำสั่ง ระบบหน่วยความจำ หน่วยควบคุมการทำงานและระบบบัส การจัดการข้อมูลตัวเลข การเชื่อมต่อและสื่อสารกับช่องรับส่งข้อมูล การใช้อุปกรณ์สนับสนุน การวัดประสิทธิภาพ ตัวประมวลผลแบบหลายตัว การกระจายการทำงาน
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระดับความรับผิดชอบ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์
ที่ประเมิน สัดส่วน
ที่ประเมิน รอง ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 1.ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา
2.การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเวลา
3.การร่วมกิจกรรม
4.สังเกตจากพฤติกรรมและความประพฤติ 1 - 17 10% หลัก มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม รอง เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รอง มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ระดับความรับผิดชอบ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์
ที่ประเมิน สัดส่วน
ที่ประเมิน หลัก มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1.การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
3.ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
4.ซักถามนักศึกษาในห้องเรียน 1 - 17 50% หลัก สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญูหา รอง สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ตรงตามข้อกำหนด รอง สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ รอง รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง หลัก มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ หลัก สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล