การเขียนเชิงวิชาการ

Academic Writing

ศึกษาและฝึกปฎิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะในการถอดความ สรุปความ และอ้างอิงแหล่งข้อมูล การวางโครงร่าง การแก้ไขปรับปรุงงานเขียน เพื่อสร้างงานเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับกระบวนการเขียนความเรียงหลายย่อหน้าเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้สอดคล้องกับกกความก้าวหน้าในทางวิชาการ
ศึกษาและฝึกปฎิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะในการถอดความ สรุปความ และอ้างอิงแหล่งข้อมูล การวางโครงร่าง การแก้ไขปรับปรุงงานเขียน เพื่อสร้างงานเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ
 
3.1 วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคาร BLA
เวลา 15.00 - 16.00 น. โทร 083-946-9799
3.2 e-mail: kkreutanu_hotmail.com เวลา 18.00 - 20.00 น. ทุกวัน
 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่

ความมีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
1.2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของการอ้างอิงข้อมูลวิชาการในเนื้อหาของบทเรียน
1.2.2 ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
1.2.3 กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.1 การทดสอบความเข้าใจในการสอบกลางภาคและปลายภาค
1.3.2 การเข้าเรียนตรงเวลา และการส่งงานตามเวลาที่กำหนด
1.3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชา
2.1.1 ทางทฤษฎี เน้นความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการเขียนความเรียงหลายย่อหน้าเชิงวิชาการ กระบวนการเขียนความเรียง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
2.1.2 ทางปฏิบัติ เน้นการฝึกเขียนความเรียงหลายย่อหน้าเชิงวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีการบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
2.1.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
2.2.1 ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่างๆ แล้วให้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน
2.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
2.2.3 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนความเรียงเชิงวิชาการทั้งในและนอกชั้นเรียน
 
2.3.1 การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค
2.3.2 การฝึกปฏิบัติการเขียนความเรียงเชิงวิชาการทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3.3 ผลงานจากการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติจากการนำความรู้ด้านวิชาการ ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มาใช้ในการเขียนความเรียงหลายย่อหน้าเชิงวิชาการ อย่างเป็นระบบ
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย
3.2.1 ให้นักศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
3.2.2 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ
3.2.3 ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายนอกชั้นเรียน
3.3.1 การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
3.3.2 การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
3.3.3 การทำแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม โดยการช่วยกันค้นคว้าหาคำตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมแบบกลุ่มในชั้นเรียน กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และช่วยกันระดมสมองในการฝึกการแปลงานเขียนประเภทต่างๆ
4.3.1 ให้นักศึกษาประเมินกันเองในกิจกรรมกลุ่ม
4.3.2 ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติงานกลุ่ม
4.3.3 สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของนักศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลมาใช้ในการเขียนเชิงวิชาการอย่างเหมาะสม
กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเขียนเชิงวิชาการ
ประเมินจากผลงานและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
สามารถปฎิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง
1. สอดแทรกการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรมต่างๆในชันเรียน
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติจริง
3. สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานนอกชั้นเรียน ฝึกงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แลฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา
งานที่ได้รับมอบหมาย ผลงานหรือฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2 ด้านความรู้ 3. ด้านปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1..1 1.2 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6.1 6..2
1 BOAEC126 การเขียนเชิงวิชาการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2 การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา ทุกสัปดาห์ 10%
2 1.1,1.2, 4.4, 4.5 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามในชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 5%
3 1.1,1.2, 4.4, 4.5 แบบฝึกหัด ทุกสัปดาห์ 30%
4 2.1, 3.1,4.4, 4.5 การสอบกลางภาค 9 15%
5 2.1, 3.1,4.4, 4.5, 5,2 การเขียน essay 15-16 15%
6 2.1, 3.1,4.4, 4.5 ทดสอบย่อย นอกเวลาเรียน 10 %
7 2.1, 3.1,4.4, 4.5 การสอบปลายภาค 17 15%
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ
ไม่มี
Blanchard, K. and Root, C. 1994. Ready to Write: A First Composition Text. New York: Addison-Wesley Publishing Company. Blanchard, K. and Root, C. 1997. Ready to Write More: From Paragraph to Essay. New York: Addison-Wesley Publishing Company. Davis, Jason & Lies, Rhonda. 2006. Effective Writing 3. New York: Oxford University Press. Ingram, B and King, C. 2004. From Writing to Composing. Cambridge: Cambridge University Press. Jordan, R. R. 1999. Academic Writing Course: Study Skills in English. Essex: Pearson Education Limited. Oshima, A. and Hogue, A. 1999. Writing Academic English. 3rd Edition. New York: Addison-Wesley Longman. Savage, Alice & Mayer, Patricia. 2005. Effective Writing 2. New York: Oxford University Press. Zemach, D. E. and Rumisek, L. A. 2003. College Writing: From Paragraph to Essay. Oxford. Macmillan Publishers Limited. เว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ และข้อมูลที่นักศึกษาสนใจ

 
 
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอก
เรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย https://reg.rmutl.ac.th/
หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดย
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก จากผู้สังเกตการณ์สอนหรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรมีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนโดยการวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ฯลฯ
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในหลักสูตร โดยอาจารย์ผ฿้รับผิดชอบหลีกสูตรเป็ยกรรมการและหัวหนัาหลักสูตรเป็นประะาน
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงรายวิชาเพื่อจัดปรับ
กระบวนการสอน และการประเมินผล ในภาคการศึกษาถัดไป