ทักษะช่างเกษตร

Farm Shop Skills

1.1 รู้กฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1.2 มีทักษะในการเลือกประเภทของเครื่องมือในงานไม้ งานปูน งานคอนกรีต งานไฟฟ้า งานประปา และงานสี
1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานช่างขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงานไม้ งานปูน งานคอนกรีต งานไฟฟ้า งานประปา งานสี และเครื่องยนต์เล็ก
1.4 มีเจตคติที่ในการปฏิบัติงาน
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน และมีสามารในการปฏิบัติงานช่าง
2.2 เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประเภทของเครื่องมือ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ ในงานไม้ งาน ปูน งานคอนกรีต งานไฟฟ้า งานประปา งานสีและและเครื่องยนต์เล็ก
อาจารย์ประจำวิชาจัดตารางเวลาเพื่อให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2.1.ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.2. เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2.3. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม สอนหลักพุทธธรรม คุณงามความดี ที่มีต่อตนเองและสังคม
1.3.1. การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
1.3.2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากการขานชื่อการให้คะแน
1.3.3. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากการขานชื่อการให้คะแนนเข้าชั้นเรียน นเข้าชั้นเรียน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นำนักศึกษาออกไปทำกิจกรรมการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ชุมชน และยังได้นำองค์ความรู้จากภายนอกมาถ่ายทอดให้นักศึกษาในชั้นเรียน ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรม.........ของผู้เรียน
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction)และนำงานวิจัยมาเสริมทักษะแก่ผู้เรียน มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหา ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย/การทดสอบย่อย
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข ใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ ประเมินจากผลงานและการนำเสนอรายงานด้วยสื่อภาษาต่างประเทศ
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
ใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายงานปฏิบัติจากของจริง
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านในการปฏิบัติงานและมีการบันทึกเป็นระยะ ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบปฏิบัติ ตลอดภาคการศึกษา 50%
2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 และ 18 20% 20%
- จำเนียร ศิลปวานิชและเสน่ห์ กลิ่นบุนนาค. 2538. คู่มือฝึกฝีมือพื้นฐานเบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ. กรุงเทพฯ.
- บุญธรรม ภัทราจารุกุล. 2540. วัสดุช่าง. บริษัท ซีเอดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). กรุงเทพฯ.
- ประณต กุลประสูตร. 2527. เทคนิคงานประปา. โรงพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์. กรุงเทพฯ.
- สืบศักดิ์ บุญสิทธิ์. 2540. ความปลอดภัยโรงงาน. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์เทเวศร์. กรุงเทพฯ.
 
เอกสารประกอบการสอน ทักษะช่างเกษตร
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
                                2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
                                2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
                                2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
                                5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
                                5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ