ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Research Methodology

1.1 เข้าใจความหมายและความสำคัญของการวิจัย
1.2 จำแนกประเภทงานวิจัยได้
1.3 อธิบายขั้นตอนสำคัญของการวิจัย
1.4 เลือกวิธีที่เหมาะสมกับการวิจัยประเภทต่างๆ
1.5 เขียนเค้าโครงงานวิจัยในหัวข้อที่สนใจได้
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง และรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิควิธีวิจัยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเขียนบทความวิจัย
นักศึกษาสามารถนัดหมายล่วงหน้าและปรึกษาทางออนไลน์ได้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล