การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

Web Programming

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับ เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต  โพรโตคอล HTTP  กลไกจัดการการร้องขอในเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเขียนโปรแกรมแบบ CGI และการสร้างหน้าเว็บแบบพลวัต การใช้งานคุกกี้ การติดต่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล การปรับแต่งประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน การเขียนโปรแกรมในฝั่งของ Client เช่น HTML, CSS, JavaScript และ ฝั่งของ Server เช่น PHP, ASP, JSP, AJAX  เป็นต้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล