สัมมนา 2

Seminar 2

การรายงานและนําเสนองานเขียนทางวิชาการทีjครอบคลุมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในปัจจุบัน หรือกรณีศึกษาจากสถานประกอบการที่นักศึกษาสนใจโดยผ่านความเห็น ชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในด้านการรายงานและนําเสนองานเขียนทางวิชาการที่ครอบคลุมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในปัจจุบัน หรือกรณีศึกษาจากสถาน ประกอบการที่นักศึกษาสนใจโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ปฏิบัติการนำเสนอสรุปความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าจากบทความปริทัศน์ การสรุปความสำคัญและความสัมพันธ์ของบทความวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าระดับก้าว หน้าที่มีการตีพิมพ์หลังสุด มีการอ้างอิงมากที่สุด หรือเขียนโดยผู้แต่งที่มีผลงานตีพิมพ์มากที่สุด การวิเคราะห์บทความวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์และจำลองเปรียบเทียบกับ บทความทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับก้าวหน้า และจัดทำรายงานการสัมมนา

 
2 ชม ต่อ สัปดาห์
.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา พัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเปdนประโยชน์ต่อส่วนรวม

โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบ คุณธรรม จริยธรรม เสีย สละ และซื่อสัตย์สุจริต 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

1.1.3 ภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผู้อื่น รวม ทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 1.1.5 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความถ่อมตนและจิตใจเมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน ความไม่ละโมบ และการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของประชาชนไทยตามรัฐธรรมนูญ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชัันเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายทีัเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิด ชอบโดยในรายวิชามีการกําหนดให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่ม และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น รวมทัังมีความถ่อมตนและความมีนํัาใจต่อเพื่อนร่วมงาน และความไม่ละโมบ โดยอาจารย์ผู้สอนมีการสอด แทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกสัปดาห์  
ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนลา ประเมินผลจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา ประเมิน ผลจากการทํารายงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลจากการสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค

 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายวิชานี้ โดยมาตรฐานความรู้ครอบคลุมดังนี้ 2.1.1 มีความรู้และเข้าใจตามคําอธิบายรายวิชา 2.1.2 มีความรู้และ ความเข้าใจเกี้ยวกับหลักการที้สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องมือที่เหมาะสม 2.1.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

 
การบรรยาย อภิปรายโต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความและวารสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนํามา สรุปและนําเสนอหน้าชั้นเรียน  
นําเสนอผลงานวิจัย ทบทวนวรรกรรม ที่เกียวข้องกับหัวข้อโครงงานวิจัย การสอบกลางภาคและปลายภาค  
3.1 ทักษะทางปUญญา ที่ต้องพัฒนา พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3. 1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 3. 1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3. 1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. 1.4 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
การมอบหมายให้นักศึกษาค้นหาข้อมูล ยกตัวอย่างประกอบ กรณีศึกษาปัญหา อธิปรายปัญหา  
การทําแบบฝึกหัด ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค  
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทีWต้องพัฒนา

นักศึกษาต้องมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบครอบคลุมดังนีY - สามารถเปdนผู้ริเริWมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ เชิง สร้างสรรค์ ทัYงส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัYงแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัYงของตนเองและของกลุ่ม รวมทัYงให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ - รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัว

 

และทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม - มีจิตสํานึกความรับผิด

 
- จัดกิจกรรมกลุ่มเน้นการเรียนแบบให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม การจัดทําสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนําไปใช้งานได้จริง - มอบหมายรายงานรายบุคคล

- การนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้ซักถาม - แทรกประสบการณ์การทํางานของอาจารย์ในระหว่างสอนโดยผ่านการเล่าเรื่อง ต่าง ๆ - พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเป็นของทักษะต่าง ๆที่จําเป็น

 
-การนําเสนอหน้าชั้นเรียน - การทําแบบฝึกหัด ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค  
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืWอสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีWต้องพัฒนา

นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืWอสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมดังนีY - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับทํางานทีW เกีWยวข้องกับวิชาชีพได้ดี - มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ทางสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปUญหาทีWเกีWยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ - สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืWอสารทีWทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - มีทักษะในการสืWอสารข้อมูลทัYงทางการพูด การ เขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ - ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลขจากสมการทางคณิตศาสตร์และสูตรคํานวณที่จําเป็น - ทักษะ ในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปลบทความภาษาอังกฤษ การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน - ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก - ทักษะการใช้เทคโนโลยี กรณีศึกษา - ทักษะในการค้นหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และสื่อออนไลน์อื่นๆ สารสนเทศในการสื่อสาร - ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูป

 
- เน้นการสอนที่ใช้ปัญหานํา ทฤษฏีตาม และการพัฒนาแนวคิดจากปัญหาเพื่อนําไปสู่การค้นพบ ข้อสรุปหรือทฤษฏีใหม่ - มอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก Website สื่อการสอน e-Learning และทํารายงาน โดยเน้นการนําตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ - นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม - ท้าทายเชิงวิชาการต่อนักศึกษาในระหว่างการสอนโดยการตั้งคําถามที่มาจากปัญหาจริงใน อุตสาหกรรม หรือบทความวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาฝึกคิดหาวิธีการแก้ปัญหาและมีการสอนแบบเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จําลอง  
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสืWอเทคโนโลยี - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย  
ไม่มี  
ไม่มี  
ไม่มี  
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย การทุจริตทาง วิชาการ ทุกสัปดาห์ 10%
2 ความรู้ 1. งานปฏิบัติงานสัมมนา รายสัปดาห์ 2.การนําเสนอหน้าชั้นเรียน 3.รายงาน 4.การสอบปากเปล่า การสอบปากเปล่า ปลายภาค 40%
3 ทักษะทางปUญญา 1. งานปฏิบัติงานสัมมนา รายสัปดาห์ 2.การนําเสนอหน้าชั้นเรียน 3.รายงาน 4.การสอบปากเปล่า การสอบปากเปล่า ปลายภาค 15%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานสัมมนา การส่งรายงาน ทุกสัปดาห์ 15%
เอกสารประกอบการสอน  
เอกสารประกอบการสอน  
เอกสารประกอบการสอน  
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานีh ทีjจัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจาร\ย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการ สื่อสารกับนักศึกษา  
ในการเก็บข้อมูลเพืWอประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ สอบผลประเมินการเรียนรู้ - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน - ผลการสอบ - การทวน

 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน