การจัดการสีเพื่อการผลิตสื่อ

Color Management for Media Production

   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานในด้านทฤษฎีสีทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบในการมองเห็นสีของมนุษย์ ระบบสีและปริภูมิสีทางการพิมพ์ หลักการในการวัดสี อุปกรณ์และเครื่องมือวัดสี การประเมินค่าสี และการควบคุมมาตรฐานสีทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
   1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางทฤษฎีสีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
   2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการวัดค่าสี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดสี การประเมินค่าสี การวิเคราะห์ผลของงานสิ่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
   3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบสีของสิ่งพิมพ์ให้ได้มาตรฐาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   ศึกษาทฤษฎีสีและการมองเห็นสีของมนุษย์ ระบบสีและปริภูมิสีทางการพิมพ์ หลักการในการวัดสี อุปกรณ์และเครื่องมือวัดสี การประเมินค่าสี และควบคุมมาตรฐานสีทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
   - อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม ในชั่วโมงเรียนหรือนอกชั่วโมงเรียน ตามความเหมาะสม
   - อาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาผ่านทาง Social Network ตามความเหมาะสม
    1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
    1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
    1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
    1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
    1.2.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนให้แก่นักศึกษา
    1.2.2 ปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
    1.2.3 เน้นเรื่องระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียน แต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตาม ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
    1.2.4 ให้ความสำคัญด้านการตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
    1.2.5 จัดแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการแสดงออกทางความคิด ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่น
   1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามกำหนดเวลาที่มอบหมาย
   1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
   1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่กำหนด
   1.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้อบังคับต่าง ๆ อาทิเช่น การเข้าสอบ
   2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี และหลักการในการจัดการสี
   2.1.2 สามารถนำความรู้ หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกับความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐาน
   2.2.1 บรรยายเนื้อหาในภาคทฤษฎีร่วมกับสื่อนำเสนอ PowerPoint และเอกสารประกอบการอธิบาย
   2.2.2 ภาคปฏิบัติสอนการใช้โปรแกรมและการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสีทางการพิมพ์
   2.2.3 กำหนดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษา ฝึกทดลองปฏิบัติร่วมกัน จัดทำรายงาน อธิบายขั้นตอนการทดลอง อภิปรายและวิเคราะห์ผล
   2.2.4 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านการจัดการสีนอกชั้นเรียน รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ได้หน้าชั้นเรียน
   2.3.1 ประเมินจากการสอบกลางภาค และการสอบปลาย ด้วยข้อสอบที่เน้นความเข้าใจเนื้อหาด้านหลักการและทฤษฏี
   2.3.2 ประเมินจากผลการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์ และงานกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
   2.3.3 ประเมินจากการค้นคว้าข้อมูลในการทำรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
   3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
   3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
   3.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติตามหัวข้องานที่กำหนดทำการวิเคราะห์อภิปรายผล และจัดทำรายงาน รวมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียน
   3.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์
   3.3.1 ประเมินผลจากรายงานในการปฏิบัติงานกลุ่ม และการนำเสนอที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
   3.3.2 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์
   4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างเหมาะสม
   4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
   4.1.4 สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือสังคมได้เหมาะสม
   4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์และอภิปรายผล
   4.2.2 มอบหมายรายงานกลุ่มและรายบุคคล
   4.2.3 การนำเสนองานหลังจากฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้ศึกษา
   4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
   4.3.2 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
   5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
   5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษาและประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
   5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
   5.2.2 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
   5.3.1 ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี
   5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายผล และวิธีอภิปราย
   6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบ และปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
   6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
   6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
   6.2.1 มอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติ ตามรูปแบบงานที่โจทย์กำหนด
   6.2.2 กำหนดโจทย์ปัญหาต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ทำการวิเคราะห์ อภิปรายผล และนำเสนอ
   6.3.1 ประเมินผลจากรายงานในการปฏิบัติงานเดี่ยวและกลุ่ม
   6.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนอการปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์ และสรุปผลจากโจทย์ปัญหาที่กำหนด ผ่านการนำเสนอที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAADP109 การจัดการสีเพื่อการผลิตสื่อ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 2.1, 3.1, 5.1 ทดสอบย่อย (1), สอบกลางภาค, ทดสอบย่อย (2), สอบปลายภาค 8, 9, 13, 18 5%, 20%, 5%, 20%
2 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 ผลการทำงาน การค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์และอภิปรายผล การนำเสนอ และการส่งงานตามที่มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้องตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 การจัดทำงานรายงานตามหัวข้อที่กำหนด ส่งงานตรงเวลา ครบถ้วนถูกต้อง ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 ความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียน และทำกิจกรรมผ่านชั้นเรียนออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษา 10%
พรทวี พึ่งรัศมี และมิตซูโอะ เคดะ. สีและการเห็นสี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
Bruce Fraser, Chris Murphy and Fred Bunting. Real world color management : Industrial strength
        production techniques, 2ed. Berkeley, CA: Peachipt Press, 2005.
Gavin Ambrose and Paul Harris. Basics Design 05: Colour : the sensation produced by rays
        of light of different wavwlengths, a particular variety of this/design and text.
       Swittzerland : AVA Publishing SA, 2005.
John T. Drew and Sarah A. Meyer. Colour management for packaging : a comprehensive guide
        for graphic designers. Mies : Rotovision, 2008, p.130-163
Michael Freeman and John Beardsworth. The art of printing photos : on your Epson printer.
        Lewes, East Sussex : ILEX, 2009, p.56-90
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการจัดการสีเพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
   การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็น จากนักศึกษาได้ดังนี้
   1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
   1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
   1.3 ข้อเสนอแนะผ่าน Social Network ที่ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
   ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้
   2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
   2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
   2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
   หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
   3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
   3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
   ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
   4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
   4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
    จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
    5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
    5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาเกิดมุมมองใหม่ ๆ ในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    5.3 เน้นการฝึกภาคปฏิบัติให้มากขึ้น โดยยกตัวอย่างจากปัญหาที่เกิดจริงจากการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง