ปรากฏการถ่ายโอน

Transport Phemomena

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ กลไกการถ่ายโอนโมเมนตัม สมดุลโมเมนตัมเปลือกและการกระจายความเร็วในการไหลแบบราบเรียบ การนำความร้อนและกลไกการถ่ายโอนพลังงาน สมดุลพลังงานเปลือกและการกระจายอุณหภูมิในของแข็งและการไหลแบบราบเรียบ การถ่ายโอนพลังงานโดยการแผ่รังสี การแผ่และกลไกการถ่ายโอนมวล การกระจายความเข้มข้นในของแข็งและการไหลแบบราบเรียบ การถ่ายโอนระหว่างสถานะในการผสมที่อุณหภูมิไม่คงที่
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมปัจจุบัน
     ศึกษาความหนืดและกลไกการถ่ายโอนโมเมนตัม สมดุลโมเมนตัมเปลือกและการกระจายความเร็วในการไหลแบบราบเรียบ การนำความร้อนและกลไกการถ่ายโอนพลังงาน สมดุลพลังงานเปลือกและการกระจายอุณหภูมิในของแข็งและการไหลแบบราบเรียบ การถ่ายโอนพลังงานโดยการแผ่รังสี การแผ่และกลไกการถ่ายโอนมวล การกระจายความเข้มข้นในของแข็งและการไหลแบบราบเรียบ การถ่ายโอนระหว่างสถานะในการผสมที่อุณหภูมิไม่คงที่
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคี่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะและสามารถแก้ไขความขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 4 สามารถประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม  5 มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดหรือได้ตกลงกันไว้ และ ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การทางานกลุ่มและการส่งงานตามกำหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ  2 ปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม หากกระทาการโดยขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1 การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามกำหนดระยะเวลา  2 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  3 ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  4 การกระทาทุจริตในการสอบ
1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์กับงานที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญเชิงทฤษฎีในเนื้อหาของรายวิชา 3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  4 สามารถวิเคราะห์ปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  5 สามารถใช้ความรู้และทักษะที่ศึกษาเกี่ยวกับวิชาในการแก้ไขปัญหาในงานจริงได้
6สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการทางด้านปรากฎการณ์ถ่ายโอนรวมทั้งการนำไปประยุกต์ได้
 1 บรรยายโดยเขียนบนกระดานประกอบกับการอ้างอิงในหนังสือ ใช้สื่อการสอนทางอิเล็ก  ทรอนิกส์ ตลอดจนสื่อการสอนที่เป็นชิ้นงานจริง  2 มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
1 การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน  2 ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญานที่ดี  2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  4 สามารถคิด วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5 มีจินตนาการในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
6 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 
1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2 ให้นักศึกษาค้นคว้า จัดทารายงานทางเอกสารและนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน  3 ให้นักศึกษาปฏิบัติจริง
1 การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน  2 ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย และการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาาาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม  4รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมายทั้งงาน บุคคลและงานกลุ่ม  สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประวิทธิภาพ  5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
1 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  2 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก โดยการถามคาถามระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน  และการนาเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า  3 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของ  ผู้อื่นด้วยเหตุผล
1 ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็น  รายบุคคล  2 ประเมินจากการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน  3 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการตอบคาถามระหว่างกิจกรรมการเรียน  การสอน
1 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหา  3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม  4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์  5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน  E- Learning  2 ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน  2 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่  เหมาะสม  3 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ  อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 มีทักษะในการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งต้องใช้ทักษะพื้นฐานทางฝีมือและประสบการณ์การทางาน และฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ความรู้เชิงลึกหรือหลักการทางวิศวกรรม
1 สาธิตการปฏิบัติงานโดยผู้เชียวชาญ  2 .ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการจดบันทึก  2 พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 4 3 5 4 2 5 6 1 3 1 3 4 5 2 6 1 3 2 4 5 1 2 5 3 4 1 2
1 MENME103 ปรากฏการถ่ายโอน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ข้อที่ 1.2,1.4, การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามกำหนดระยะเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ข้อที่ 3.1 ถึง 5.5 ประเมินจากรายงานและการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการตอบคำถามระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ข้อที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 1 ทดสอบย่อยก่อนสอบกลางภาค 2 สอบกลางภาค 3 ทดสอบย่อยก่อนสอบปลายภาค 4 สอบปลายภาค 1 ทดสอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (ประเมินในสัปดาห์ที่ 4) 2 สอบกลางภาค (ประเมินในสัปดาห์ที่ 9) 3 ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 (ประเมินในสัปดาห์ที่ 12) 4 สอบปลายภาค (ประเมินในสัปดาห์ที่ 18) 1. ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 (5 %) 2. สอบกลางภาค (30 %) 3. ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 (5 %) 4. สอบปลายภาค (30 %)
1. Bird R. B., Stewart W.E., Lightfoot E.N. (2002) Transport Phenomena, John Wiley & Sons, Inc., New York.
2. วรงค์ ปวราจารย์  (2558) ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (TRANSPORT PHENOMENA) สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความจากวารสารหรือที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติอื่นๆ
ฐานข้อมูลทางสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสำนักพิมพ์ ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)
ฐานข้อมูล HW Wilsonครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science เป็นต้น
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม IEEE/IET Electronic Library (IEL)  ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ProQuest Dissertations and Theses Database ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา
Springer Link เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ทางการแพทย์
Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และหัวข้ออ้างอิง (Citing Article) ซึ่งครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ ดังนี้  - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้  - ผลการเรียนของนักศึกษา  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  - การสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ให้ นศ. ประยุกต์ความรู้ที่เรียนกับการแก้โจทย์ปัญหาจริง
ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น